Regionální inovační strategie Jihočeského kraje

RIS3 strategie Jihočeského kraje (z anglického „Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation“, tedy tzv. výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci regionu) je zastřešujícím strategickým dokumentem pro oblast rozvoje inovací, vědeckovýzkumných aktivit a souvisejících témat v Jihočeském kraji.

Národní RIS3 strategie (Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2021 – 2027) je strategií připravenou na národní úrovni. Tato strategie pak zastřešuje RIS3 strategie všech krajů republiky, které tvoří přílohu národního dokumentu. Národní RIS3 strategie zajišťuje efektivní zacílení evropských, národních i regionálních prostředků na podporu orientovaného a aplikovaného výzkumu a inovací. Národní RIS3 strategie směřuje podporu do vybraných prioritních oblastí, které mají vysoký potenciál pro vytváření dlouhodobé konkurenční výhody ČR založené na využívání znalostí a na inovacích. Identifikace a rozvíjení těchto perspektivních oblastí, tedy „inteligentní specializace“, staví na silných stránkách ČR a jednotlivých krajů. Usiluje o cílené „chytré“ využívání unikátní kombinace příležitostí, které nabízí naše hospodářské zázemí a výzkumné a inovační kapacity. Strategie zároveň identifikuje a řeší slabiny inovačního systému, které ve výsledku představují bariéry pro rozvíjení inteligentní specializace i inovačního prostředí jako celku. Informace k Národní RIS3 strategii jsou dostupné na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

V jednotlivých krajích ČR jsou pro koordinací prací souvisejících s přípravou, aktualizací a implementací RIS strategií zřízeny pracovní týmy, jejichž činnost je podporována zpravidla prostřednictvím projektů Smart akcelerátor. Vedením týmu je v každém kraji pověřen RIS3 manažer (viz Kontakty).

Hlavním řídícím orgánem regionální inovační strategie je Komise pro inovace Jihočeského kraje, jenž je současně poradním orgánem Rady Jihočeského kraje. Tato komise projednává a schvaluje aktivity a konkrétní projekty pro jednotlivá léta realizace RIS3 strategie Jihočeského kraje.

Návrhová část RIS3 strategie Jihočeského kraje identifikuje 4 klíčové oblasti změny:

  1. Klíčová oblast změn A – Kvalitní lidské zdroje
  2. Klíčová oblast změn B – Spolupráce a technologický a znalostní transfer
  3. Klíčová oblast změn C – Rozvoj podnikání a inovace
  4. Klíčová oblast změn D – Rozvoj a integrace digitalizace, chytrých řešení a Průmyslu 4.0

Průběžné výstupy procesu zpracování RIS 3 strategie Jihočeského kraje jsou k dispozici v sekci Ke stažení.