Regionální inovační strategie Jihočeského kraje

Regionální inovační strategie je strategickým dokumentem pro rozvoj inovací v Jihočeském kraji. Jedná se o výchozí dokument podpory inovačních aktivit v regionu, který je v současné době aktualizován do podoby S3 strategie (RIS3) – Výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci.

Regionální inovační strategie (RIS3 strategie) – Strategie inteligentní specializace ČR (z anglického „Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation“) – je zároveň tvořena na národní úrovni jako nově vznikající strategický dokument, jehož existence je jednou z ex-ante kondicionalit (tj. nutných předběžných podmínek) pro čerpání prostředků z evropských strukturálních a inovačních fondů na oblast výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“). Tato národní RIS3 strategie ČR bude obsahovat 14 krajských příloh, zaměřených na specifika formování regionálního inovačního systému v jednotlivých krajích.

S3 strategie Jihočeského kraje je založena na místním potenciálu a specifičnosti regionu. Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti regionu z pohledu zvýšení atraktivnosti pro život a práci talentovaných lidí, podmínek pro podnikání, investic a inovací, pomocí specializace na vybraná odvětví, ve kterých má region přirozené konkurenční výhody (dlouhodobou tradici a expertízu, kvalifikované lidské zdroje, technické vybavení, apod.). 

Přípravou a koordinační činností v souvislosti se zpracováním regionální S3 strategie jsou pověřeni S3 manažeři. Pro Jihočeský kraj je jím Ing. Michaela Novotná, z Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání o.p.s. 

Hlavním řídícím orgánem regionální inovační strategie je Komise pro inovace Jihočeského kraje, jenž je poradním orgánem Rady Jihočeského kraje. Tato komise projednává a schvaluje aktivity a konkrétní projekty pro jednotlivá léta realizace RIS 3.

Návrhová část S3 strategie identifikuje 3 klíčové oblasti změny:

  1. Klíčová oblast změn A – Kvalitní lidské zdroje
  2. Klíčová oblast změn B – Spolupráce a technologický transfer
  3. Klíčová oblast změn C – Rozvoj podnikání

Průběžné výstupy procesu zpracování RIS 3 strategie jsou k dispozici v sekci Ke stažení.

 

 

 

Přihlášení uživatele