Regionální inovační strategie Jihočeského kraje

Regionální inovační strategie je strategickým dokumentem pro rozvoj inovací v Jihočeském kraji. Jedná se o výchozí dokument podpory inovačních aktivit v regionu, který je v současné době aktualizován do podoby S3 strategie (RIS3) – Výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci.

Regionální inovační strategie (RIS3 strategie) – Strategie inteligentní specializace ČR (z anglického „Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation“) – je zároveň tvořena na národní úrovni jako strategický dokument, jehož existence je jednou z ex-ante kondicionalit (tj. nutných předběžných podmínek) pro čerpání prostředků z evropských strukturálních a inovačních fondů na oblast výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“). Tato národní RIS3 strategie ČR obsahuje 14 krajských příloh, zaměřených na specifika formování regionálního inovačního systému v jednotlivých krajích.

S3 strategie Jihočeského kraje je založena na místním potenciálu a specifičnosti regionu. Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti regionu z pohledu zvýšení atraktivnosti pro život a práci talentovaných lidí, podmínek pro podnikání, investic a inovací, pomocí specializace na vybraná odvětví, ve kterých má region přirozené konkurenční výhody (dlouhodobou tradici a expertízu, kvalifikované lidské zdroje, technické vybavení, apod.). 

Přípravou a koordinační činností v souvislosti se zpracováním regionální S3 strategie jsou pověřeni S3 manažeři. Pro Jihočeský kraj je jím Ing. Miroslav Kotoun. 

Hlavním řídícím orgánem regionální inovační strategie je Komise pro inovace Jihočeského kraje, jenž je poradním orgánem Rady Jihočeského kraje. Tato komise projednává a schvaluje aktivity a konkrétní projekty pro jednotlivá léta realizace RIS3.

Návrhová část S3 strategie identifikuje 4 klíčové oblasti změny:

  1. Klíčová oblast změn A – Kvalitní lidské zdroje
  2. Klíčová oblast změn B – Spolupráce a technologický a znalostní transfer
  3. Klíčová oblast změn C – Rozvoj podnikání a inovace
  4. Klíčová oblast změn D – Rozvoj a integrace digitalizace, chytrých řešení a Průmyslu 4.0

Průběžné výstupy procesu zpracování RIS 3 strategie jsou k dispozici v sekci Ke stažení.