Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji

logolink SA2

Projekt navazuje na Smart akcelerátor v Jihočeském kraji, kde byl v regionu ukotven základní inovační ekosystém propojující klíčové regionální aktéry a nositele strategických intervencí dle Akčního plánu RIS3. Cílem pokračujícího projektu je posilování stávajících vazeb a využití výstupů v jednotlivých projektech k dalšímu rozvoji v identifikovaných strategických intervencích: Digitální region, Chytrá řešení pro region a Podpora vyšší inovační výkonnosti regionu. Klíčové oblasti definované v Krajské RIS3 se prolínají do všech uvedených intervencí.

Projekt cílí na 3 základní klíčové oblasti:

  • digitální region
  • chytrá řešení pro region
  • podpora vyšší inovační výkonnosti regionu

Udržitelnost - po dobu 3 let od poslední platby příjemce budou udržovány tyto aktivity:

  • Základní tým – v dotčeném období bude i nadále fungovat Komise pro inovace Jihočeského kraje, která je oficiálním poradním orgánem Jihočeského kraje, schází se 2x ročně a bude i nadále koordinovat inovační prostředí v kraji. Tato činnost bude doložena zápisy z jednání. Dále bude minimálně jednou aktualizována Krajská příloha k národní RIS 3 Jihočeského kraje včetně domén specializace. Aktivita bude personálně zajištěna ze strany příjemce částečným úvazkem RIS3 koordinátora a ze strany partnera minimálně částečným úvazkem RIS3 manažera, který je současně tajemníkem Komise pro inovace a RIS3 developera. V daném období bude docházet i k relevantnímu vzdělávání zodpovědných pracovníků tak, aby byli seznámeni s aktuálními inovačními trendy a mohli je v regionu implementovat.
  • Mapování a analýzy – kompetentní osobou bude zpracována minimálně jedna zpráva vyhodnocující efekty realizovaných intervencí za tříleté období udržitelnosti dle vytvořené Metodiky průběžného hodnocení implementace RIS3 v JčK. Tento materiál bude také předkládán do relevantních orgánů Jihočeského kraje.
  • Pilotní ověřování – pokud se nepodaří ověřit výstup z pilotního ověřování ještě za trvání projektu, proběhne vyhodnocení v době jeho udržitelnosti.

 

Příjemce projektu: Jihočeský kraj
Partner projektu: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Doba realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 12. 2022