Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji

  • Řízení projektu - aktivita má za cíl sledovat plnění aktivit projektu dle stanovených cílů, harmonogramu a indikátorů definovaných v projektu v souladu s pravidly OP VVV a s Pravidly pro žadatele a příjemce.
  • Základní tým - komplexní podpora rozvoje inovačního prostředí v Jihočeském kraji s využitím RIS3 strategie, příprava strategických intervencí/projektů k implementaci Akčního plánu RIS3 strategie v kraji a komunikační a informační servis krajské RIS3 vůči strukturám národní RIS3.
  •  Vzdělávání a rozvoj kompetencí - cílem této aktivity je rozvoj kompetencí členů realizačního týmu a zároveň rozvoj kompetencí klíčových partnerů zapojených do implementace RIS3.
  • Mapování a analýzy - aktivita je realizována s ohledem na potřebu průběžné aktualizace mapování vývoje regionálního inovačního prostředí a fungování inovačního systému v kraji; mapování pro identifikaci potřeb cílových skupin a mapování podporující realizaci a následné vyhodnocování efektů strategických intervencí v kraji.
  • Twinning - výměna zkušeností s vybranou inovační organizací a identifikace best practice, zpracování prováděcího manuálu k vybrané dobré praxi pro přenos do podmínek Jihočeského kraje a studijní cesta do zahraniční organizace.
  • Pilotní ověření - cílem pilotního ověřování je příprava nástroje pro zatraktivnění oborů textilního odvětví pro žáky základních škol a jeho pilotního ověření s cílem navázat na místní tradici textilní výroby a to vše v návaznosti na podporu vertikální specializace zařazené do krajské přílohy RIS3 v rámci její aktualizace v roce 2018.
  • Marketingová a komunikační strategie kraje - realizace marketingových a komunikačních aktivit v souladu se schválenou "Marketingovou strategií a marketingovým komunikačním plánem projektu Smart akcelerátor v Jihočeském kraji".