Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji

logolink SA2

Projekt navazuje na Smart akcelerátor v Jihočeském kraji, kde byl v regionu ukotven základní inovační ekosystém propojující klíčové regionální aktéry a nositele strategických intervencí dle Akčního plánu RIS3. Cílem pokračujícího projektu je posilování stávajících vazeb a využití výstupů v jednotlivých projektech k dalšímu rozvoji v identifikovaných strategických intervencích: Digitální region, Chytrá řešení pro region a Podpora vyšší inovační výkonnosti regionu. Klíčové oblasti definované v Krajské RIS3 se prolínají do všech uvedených intervencí.

Projekt cílí na 3 základní klíčové oblasti:

 • digitální region
 • chytrá řešení pro region
 • podpora vyšší inovační výkonnosti regionu

V uvedených klíčových oblastech byly identifikovány hlavní problémy:

Digitální region

 • různý stupeň připravenosti MSP na postupné zavádění prvků a strategie digitalizace
 • nedostatečné kompetence stávajících zaměstnanců pro zavádění nových postupů
 • nedostatečné odborné a technické dovednosti absolventů při nástupu do zaměstnání,
 • opožděná reakce zařazení témat souvisejících s digitalizací, Průmyslem 4.0 atd. do školských vzdělávacích plánů ve všech úrovních vzdělávání ve vztahu k firemní praxi
 • neexistence nástroje pro identifikaci digitální zralosti a jeho vyhodnocení
 • neexistence regionální platformy pracující s daty ve vlastnictví kraje
 • neexistence dominance kraje nad daty kraje.

Příčiny a nedostatky byly identifikovány na základě pilotních projektů (Industry 4.0 v praxi a vzdělání, příprava Digital Innovation Hubu, DOP Digitalizace ve vzdělávání) u většiny cílových skupin počínaje nedostatečným zastoupením tématu ve RVP relevantních vzdělávacích institucí, až po potřeby zkušené kvalifikované síly v soukromých firmách a organizacích veřejné správy.

Chytrá řešení pro region

 • absence koncepčního řešení v oblastech podporujících Smart City řešení obcí v oblastech se silnou kompetencí kraje (krajská doprava a dopravní systémy apod.)
 • z výše uvedeného vyplývající nekoncepční řešení celokrajských témat v oblastech jako je čistá mobilita, chytrá řešení v dopravě, energetika, odpadové hospodářství a vodohospodářství
 • neexistence procesních vazeb a schválených kompetencí orgánů rozvíjejících smart region na procesy Krajského úřadu JČ Kraje a volené orgány JČ kraje
 • nedostatečné zapojení výzkumných týmů do oblastí zavádění chytrých řešení
 • nepropracovaný systém sběru a vyhodnocování podnětů pro chytrá řešení ve spolupráci s veřejností
 • nedostatečná osvěta v oblasti potřebnosti zavádění nových řešení a s tím související negativní odraz ve veřejném mínění
 • nedostatečné kompetence pracovníků obcí a měst v přípravě multidisciplinárních inovativních projektů
 • nedostatečné kompetence ve využívání nových forem výběrových řízení pro tvorbu inovativních služeb pro občany (např. forma inovačního partnerství).

Nedostatky v této strategické oblasti byly identifikovány především u zástupců veřejné správy a samosprávy v souvislosti s realizací intervence Smart region, ale odstranění těchto příčin a zavedení nových řešení bude mít vliv především na širokou veřejnost a soukromou sféru.

Podpora vyšší inovační výkonnosti regionu:

 • plně obsazená stávající inovační infrastruktura (VTP, podnikatelské inkubátory atd.) a nespecifikovaná nabídka dalších rozvojových ploch vhodných pro inovativní firmy
 • nedostatečná vzájemná komunikace a důvěra akademické a výzkumné sféry směrem k podnikům a naopak,
 • nedostatečný rozsah servisních služeb zaměřených na podporu podnikavosti, technologický transfer, mezinárodní spolupráci
 • nedostatečně využívaný rizikový kapitál a alternativní zdroje financování
 • nedostatečné mezioborové propojení institucí a firem,
 • nižší míra podnikatelské inovační aktivity v oblastech s vyšší přidanou hodnotou především u začínajících podnikatelů,
 • nesnadné prosazení firem na zahraničních trzích.

V této oblasti byly příčiny a nedostatky specifikovány především při přípravě Analýzy inovačního systému v JčK,        Mapování výzkumných kapacit a v rámci terénního šetření. Rozšíření aktivit v této oblasti bude mít dopad          především na absolventy škol, začínající podnikatele a zástupce MSP.

Příjemce projektu: Jihočeský kraj
Partner projektu: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Doba realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 12. 2022