Spolupráce s vědeckovýzkumnými institucemi

Spolupráce s vědecko-výzkumnými institucemi přináší řadu výhod. Především pro malé a střední podniky, kteří se často potýkají s nedostatkem personálních kapacit pro vlastní výzkum a vývoj představuje tato forma spolupráce řešení a často i finanční a časové úspory. Úkolem vědecko-výzkumných institucí bývá zpravidla podpora komerční a akademické sféry, zprostředkování kontaktů a vyhledání vhodné technologie.

Jihočeský vědeckotechnický park – centrum pro transfer technologií

Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP) je lokalizován přímo v akademickém kampusu Jihočeské univerzity (JU) v Českých Budějovicích a je orientován na aktivity podporující vznik a růst firem, průmyslový výzkum a vývoj, komercionalizaci jeho výsledků. Klienty jsou především technologicky orientované subjekty s vazbou na JU a Biologické centrum AV ČR. JVTP se skládá jednak z podnikatelského inkubátoru (PI), který plní funkci inkubační, jednak z podnikatelského inovačního centra (PIC), které plní roli inovační, a z centra pro transfer technologií (CTT), které plní roli transferovou a servisní.

JVTP poskytuje poradentství zároveň firmám, které nejsou v JVTP zasídleny, a to především v oblasti spolupráce s vědeckovýzkumnými institucemi. Firmy se mohou na JVTP obrátit i s konkrétním záměrem s cílem vyhledat a navázat spolupráci s vědeckovýzkumnou institucí.

Jihočeské podnikatelské vouchery

Firma bude moci požádat o tzv. podnikatelský voucher, díky jehož finanční dotaci se s minimálním rizikem přesvědčí, že spolupráce s vědecko-výzkumnou organizací může zásadním způsobem posílit její konkurenceschopnost. Více na www.inovoucher.cz.

Bridge4Innovation (B4I) 

Bridge4Innovation (B4I) představuje multifunkční platformu pro podporu a popularizaci výzkumu, vývoje a inovací, tedy platformu spolupráce vybraných klíčových regionálních partnerů s výrazným zapojením podnikatelské a veřejné sféry v rámci Jihočeského kraje.

B4I pomáhá firmám, výzkumným pracovníkům, vynálezcům i talentovaným studentům.

B4I zprostředkovává propojení univerzity a vědeckovýzkumných institucí z jihočeského regionu s podnikatelskou sférou, s důrazem na komerční využití výsledků výzkumu a vývoje.

Portál b4i poskytuje jedinečnou možnost vyhledat a nalézt informace o nabídce služeb, přístrojů, technologií, odborníků, prostorů a dalších.

Jihočeské Univerzitní a Akademické Centrum transferu technologií (CTT)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) realizuje společný projekt dvou nejvýznamnějších výzkumných organizací v Jihočeském kraji – Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU) a Biologického centra AV ČR, v.v.i., (dále jen BC) s názvem „Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT.“ Projekt usiluje o důsledné podchycení výzkumného potenciálu na pracovištích JU a BC a následného uplatnění vytvořených výsledků v aplikační sféře.

Hlavním cílem projektu je vybudovat multifunkční platformu pro podporu a popularizaci výzkumu, vývoje a inovací, tedy platformu spolupráce vybraných klíčových regionálních partnerů s výrazným zapojením podnikatelské a veřejné sféry v rámci Jihočeského kraje.

CTT bude v konečném důsledku zajišťovat komplexní portfolio služeb, od mapování výzkumného potenciálu a jeho podchycení, až po praktické uplatnění významných vynálezů učiněných na pracovištích JU a BC nebo kteréhokoliv dalšího, regionálně či oborově příbuzného subjektu, až po akvizici a provádění dlouhodobých smluvních kontraktů a společných projektů s partnery aplikační sféry.