Implementační struktury pro realizaci RIS3 strategie v Jihočeském kraji

Implementační struktury pro realizaci RIS3 strategie v Jihočeském kraji

Propojujeme hlavní aktéry v regionu

PROČ? 

Když vztahy mezi sektory fungují a všichni táhnou za jeden provaz, region roste a lidem se v něm žije lépe. Firmy prosperují a ekonomika je zdravá.

JAK?

Tým Smart akcelerátor koordinuje Regionální inovační strategii (RIS JK), díky které spolu komunikuje akademická sféra, veřejný sektor, firmy i neziskové organizace. 


Komise pro inovace

Hlavním řídícím orgánem regionální inovační strategie je Komise pro inovace Jihočeského kraje. Komise byla zřízena Radou Jihočeského kraje na základě usnesení č. 292/2014/RK-36 ze dne 27. 3. 2014.  Komise je poradním orgánem Rady Jihočeského kraje v oblasti podpory inovačního podnikání, vědy a výzkumu (dále jen „VaV“) na území Jihočeského kraje a v souladu s principem partnerství sdružuje významné subjekty v oblasti VaV. Členové Komise jsou jmenováni z řad zástupců Jihočeského kraje, významných veřejných subjektů, významných podnikatelských subjektů inovačního podnikání, vysokých škol a VaV institucí a zástupci podpůrných organizací spravujících inovační infrastrukturu v Jihočeském kraji.

Komise v rámci své činnosti:

 • koordinuje přípravu, realizaci a naplňování regionální inovační strategie (tzv. RIS3 strategie Jihočeského kraje - strategie inteligentní specializace);
 • navrhuje a koordinuje přípravu, realizaci a vyhodnocování jednotlivých systémových opatření přímé i nepřímé podpory inovačního podnikání a vědy, výzkumu a vývoje na území Jihočeského kraje;
 • monitoruje a hodnotí dosažení očekávaných výstupů a výsledků definovaných v Akčním plánu RIS3 strategie;
 • projednává způsob realizace aktivit Akčního plánu RIS3 a jejich soulad se schválenými cíli dokumentu RIS3 strategie;
 • navrhuje případné změny v realizaci aktivit Akčního plánu RIS3 vzhledem k vývoji podnikatelského prostředí v Jihočeském kraji a vývoji možností financování těchto aktivit;
 • navrhuje aktualizace Akčního plánu RIS3 strategie (nové aktivity a projekty, změny ve stávajících) na základě identifikovaných potřeb v oblasti podpory inovačního podnikání v Jihočeském kraji;
 • vyjadřuje se k navržené aktualizaci dokumentu RIS3 strategie;
 • napomáhá dosažení shody v kraji mezi klíčovými aktéry v aktivitách souvisejících s podporou inovačního podnikání.

Podklady a náměty pro činnost komise jsou generovány rovněž prostřednictvím realizace projektu Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji, jehož nositelem je Jihočeský kraj a partnerem Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.


Inovační platformy

Jihočeský Digi Hub

Činnost Jihočeského Digi Hubu se zaměřuje na podporu procesů a osvěty související s nutnou postupnou digitální transformací regionálních firem. Platforma současně podporuje rozvoje digitálních kompetencí ve školách, a to na všech stupních vzdělávacího systému včetně podpory navazujícího a celoživotního vzdělávání s ohledem na rozvoj digitálních dovedností.

Jihočeský Digi Hub:

 • vytváří síť regionálních subjektů, které poskytují komplexní služby v oblasti digitální transformace procesů, produktů a služeb
 • poskytuje poradenské služby v oblasti digitalizace včetně možností financování
 • organizuje vzdělávací akce a další události v oblasti digitalizace

Klíčoví stakeholdeři:

Jihočeský vědeckotechnický park a.s., Jihočeská hospodářská komora, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, dataPartner s.r.o., Holistic management, s.r.o., HYDROSERVIS-UNION a.s., Montekord Machines s.r.o., ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o., TODOROV nástrojárna s.r.o., Virtual Lab s.r.o., Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy – Sezimovo Ústí, Výzkumné a vývojové centrum obnovitelných zdrojů a elektromobility s.r.o.

Řízení platformy: JVTP, a.s.

Smart Region Jižní Čechy

Krajská inovační platforma Smart Region Jižní Čechy sdružuje obce a města Jihočeského kraje s cílem vytvoření rovných podmínek spolupráce a rozvoje konceptu Smart City v Jihočeském kraji. Cílem je podpora implementace chytrých a inovativních řešení v různých oblastech v souladu s obsahem dokumentu "Strategický plán rozvoje Smart Regionu Jihočeského kraje pro období 2019-2023". Součástí je i sdílení dobré praxe a přenos know-how v oblasti vývoje a zavádění chytrých řešení v municipální sféře.

Klíčoví stakeholdeři:

Jihočeský kraj, Jihočeský vědeckotechnický park, Město Písek, obec Jarošov nad Nežárkou, Město Tábor, Vysoká škola technická a ekonomická, E.ON, BDO Advisory, Město České Budějovice, Jihočeská univerzita, Jihočeská hospodářská komora, Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, Město Milevsko. Součástí KIP jsou rovněž členové „Expertní skupiny obce“, která byla pracovní skupinou původní Komise Smart region.

Řízení platformy: JVTP, a.s.

Rada konzultantů JAIP

Činnost krajské inovační platformy je zaměřena na podporu inovačního podnikání, podporu spolupráce mezi podnikovou, veřejnou a vědecko-výzkumnou sférou a trhem práce.

Klíčoví stakeholdeři:

Jihočeská univerzita, Znalecký ústav ČK s.r.o., Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, RERA, a.s., JAIP – Jihočeská agentura pro podporu inovací o.p.s., Biologické centrum Akademie věd ČR, Viscofan CZ, Belis s.r.o., SVTP ČR, Jihočeský vědeckotechnický park, Město České Budějovice, Enki o.p.s., Technologické centrum Písek, Město České Velenice, Obec Včelná, Jihočeské muzeum, Vysoká škola technická a ekonomická, Jihočeský kraj, Jihočeská hospodářská komora, Krajská pobočka Úřadu práce České Budějovice, CzechInvest.

Řízení platformy: JAIP - Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s.

Jihočeský pakt zaměstnanosti

Jihočeský pakt zaměstnanosti byl ustanoven memorandem o spolupráci uzavřeným Jihočeským krajem, Úřadem práce ČR, Jihočeskou hospodářskou komorou, Českomoravskou konfederací odborových svazů, Jihočeskou univerzitou a Vysokou školou technickou a ekonomickou České Budějovice.  Jihočeský pakt zaměstnanosti má za cíl koordinovaně řešit problémy regionálního trhu práce včetně zajištění činností observatoří trhu práce. Jihočeský pakt zaměstnanosti má 4 hlavní strategické priority:

 • flexibilní trh práce
 • vytváření kvalifikačních předpokladů pro vyšší zaměstnanost
 • podpora podnikání
 • podpora sociálních inovací a rovných příležitostí

Klíčoví stakeholdeři:

Jihočeský kraj, Jihočeská hospodářská komora, Krajská pobočka Úřadu práce České Budějovice, Regionální rada Českomoravské konfederace odborových svazů, Jihočeská univerzita, Vysoká škola technická a ekonomická, Jihočeský vědeckotechnický park, Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů.

Řízení platformy: Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s.

Jihočeský spolek pro bioekonomiku

Jihočeský spolek pro bioekonomiku, z.s. byl založen s posláním stát se regionální platformou pro bioekonomiku a oběhové hospodářství, identifikovat a hájit zájmy v této oblasti, prosazovat je na národní a evropské úrovni a realizovat vědecko-výzkumné a technologické inovační aktivity. Cílem je také sledování a podpora výzkumu, vývoje, inovací a zavádění nových technologií souvisejících s bioekonomikou do praxe. Cíle činnost platformy jsou zaměřeny také na výměnu zkušeností mezi členy a dalšími odborníky, podpora vztahů mezi vědou, výzkumem, školstvím, průmyslem a zemědělstvím.

Klíčoví stakeholdeři:

NCA, EF JČU, Schwan Cosmetics s.r.o., Fakulta lesnická a dřevařská, ČZU, CzBA, JVTP, a.s., VŠTE, České Budějovice, Jihočeská hospodářská komora, JAIP - Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s., AB – zemědělství, Město České Budějovice, 1 nezávislý expert, 1 OSVČ.

Řízení platformy: Jihočeský spolek pro bioekonomiku, z.s.