VaV organizace

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita je veřejná vysoká škola se sídlem v Českých Budějovicích. Profiluje se jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy.

Na univerzitě studuje téměř 9 000 studentů ve více než 230 oborech bakalářských, magisterských a doktorských programů na 8 fakultách – Ekonomické fakultě, Fakultě rybářství a ochrany vod, Filozofické fakultě, Pedagogické fakultě, Přírodovědecké fakultě, Teologické fakultě, Zdravotně sociální fakultě, Zemědělské fakultě.

Pro širokou veřejnost univerzita nabízí kurzy a programy celoživotního vzdělávání.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích se řadí mezi výzkumně orientované univerzity. Výzkum na JU se orientuje zejména na otázky přírodních, sociálních a humanitních věd. Významným aspektem vědecko-výzkumné činnosti univerzity je úzká spolupráce s ústavy Akademie věd České republiky. Od roku 2019 je univerzita nositelem ocenění HR Excellence in Research Award, prestižního ocenění zavazujícího výzkumné instituce k vytváření přátelských pracovních podmínek, profesního rozvoje a transparentních postupů přijímání výzkumných pracovníků.

Z hlediska oborové profilace dosahuje univerzita excelentních, mezinárodně konkurenceschopných výsledků zejména v přírodovědných oborech (biologie, vědy o zemi, chemie, jiné přírodní vědy), dále v zemědělství, lesnictví a rybářství. I přes nižší míru orientace na medicínské obory, i výsledky výzkumné činnosti v této oblasti jsou v rámci celorepublikového srovnání velmi dobré. Stále více se také daří rozvíjet výsledky v technických oborech propojených s přírodovědnými (např. materiálové a environmentální inženýrství).

 • inovativní technologie k licencování
 • zakázkový výzkum a vývoj
 • vyhledání výzkumných partnerů pro společný výzkum
 • zprostředkování odborných konzultací s výzkumníky
 • využití výzkumných, vývojových, laboratorních a přístrojových kapacit na univerzitě
 • poradenství v oblasti transferu technologií
 • inovativní know how k využití v rámci veřejného sektoru
 • zakázkový či kontrahovaný výzkum a vývoj
 • vyhledání vhodných výzkumných partnerů pro společný výzkum a rozvoj spolupráce v rámci odborných témat
 • zprostředkování odborných konzultací s výzkumníky
 • celoživotní vzdělávání
 • využití výzkumných, vývojových, laboratorních prostor
 • poradenství v oblasti transferu znalostí

Na Jihočeské univerzitě Vám nabízíme příležitost zprostředkování využití přístrojů a know-how Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Umožníme Vám inovovat produkt nebo vyřešit problémy, se kterými se při vývoji potýkáte, a to pomocí:

 • špičkových přístrojů, které pro Vás mohou být cenově nedostupné, nebo jejich pořízení finančně neefektivní
 • odborníků, kteří Vašemu problému rozumí a poradí Vám s jeho řešením
 • nabídky služeb, které nejsou v běžném komerčním prostředí v tuzemsku dostupné

Vysoká škola technická a ekonomická v ČB

VŠTE jako neuniverzitní vysoká škola s profesním zaměřením přednostně rozvíjí aplikovaný a smluvní výzkum. Zaměření realizovaného výzkumu respektuje jak akreditované studijní programy, tak i konkrétní požadavky podnikové a společenské praxe. Pro zajištění výzkumu je k dispozici kvalitní laboratorní a přístrojové zázemí a vybavení, které je dále rozšiřováno.

Více než 3 000 studentů studuje v těchto studijních programech:

 • bakalářské programy:
  • Podniková ekonomika
  • Řízení lidských zdrojů
  • Technologie a řízení dopravy
  • Strojírenství
  • Pozemní stavby
  • Business Analytik

 • navazující magisterské programy:
  • Podniková ekonomika
  • Logistika
  • Pozemní stavby
  • Znalectví
  • Strojírenství

VŠTE aktivně spolupracuje s podniky v oblasti inovací. Toto zajištuje prostřednictvím projektů aplikovaného výzkumu (zejména projektů podporovaných Technologickou agenturou České republiky), dále pak VŠTE realizuje inovace prostřednictvím inovačních voucherů, kterých řešila hned několik. Podpora na tyto vouchery byla zajištěna prostřednictvím národní i krajské úrovně. V neposlední řadě se jedná o smluvní výzkum, který je plně hrazen z prostředků podniků.

Pokud v důsledku vědecké činnosti vznikne know-how s potenciálem, je toto know-how duševně ochráněno prostřednictvím užitného vzoru nebo patentu. Následně probíhá komercionalizační fáze, na které se podílí původce a úsek vnějších vztahů. V současné době je v jednání o komercionalizaci několik užitných vzorů.

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.

Vysoká škola evropských a regionálních studií je největší soukromá vysoká škola v Jihočeském kraji. Studijní programy se zaměřují na výchovu a vzdělávání pracovníků integrovaného záchranného systému, veřejné správy, jejích institucí a organizačních složek. Škola má pracoviště také v Příbramy. Vědecko-výzkumná činnost se zaměřuje zejména na výzkum v oblasti bezpečnostních, právních a ekonomických věd ve spolupráci s dalšími univerzitami, výzkumnými institucemi, ale i podniky a podnikateli.

 •  odborné analýzy v oblasti bezpečnosti, práva a regionálního rozvoje
  • pro soukromý sektor
  • pro veřejný sektor

Fakulta managementu Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta managementu je jednou z šesti fakult Vysoké školy ekonomické (VŠE). Sídlí v Jindřichově Hradci. Nabízí bakalářský a magisterský akademicky zaměřený studijní program Management a bakalářský profesně zaměřený studijní program Procesní řízení. Dále nabízí i studijní program v doktorském stupni studia a poskytuje řadu kurzů v rámci celoživotního vzdělávání či specifických kurzů pro odbornou sféru.

Vědecko-výzkumná činnost fakulty je zaměřena především na rozvoj a aplikaci těch disciplín, které manažerskou činnost a zejména pak manažerské rozhodování podporují. Tematicky vědecko-výzkumná činnost zahrnuje např. strategické řízení, organizační chování, marketing a spotřebitelské chování, zdravotnický management, metody podpory manažerského rozhodování, oceňování apod.

Fakulta managementu VŠE nabízí poradenství v následujících oblastech: řízení organizačních procesů, strategického marketingu, plánování a rozhodování organizace, managementu dopravních a logistických systémů, oceňování majetku a využívání prostředků balíku MS Office. Dále provádí služby v podobě sběru dat a jejich následného zpracování. Pro soukromý sektor zpracovává mystery shopping, analýzy trhu, ekonomické modelování a vyhodnocování aktivit organizací.

Fakulta managementu VŠE nabízí poradenství v následujících oblastech: regionální rozvoj a hospodaření měst a obcí, řízení a modelování organizačních procesů, strategické plánování a rozhodování organizací veřejného sektoru, profesní vzdělávání a rekvalifikace, provádí služby v podobě sběru dat a jejich následné analýzy.

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. (dále jen "BC") tvoří pět vědeckých ústavů (Entomologický ústav, Hydrobiologický ústav, Parazitologický ústav, Ústav molekulární biologie rostlin a Ústav půdní biologie) a od roku 2016 je součástí BC i výzkumná infrastruktura SoWa, zaměřená na komplexní studium půdních a vodních ekosystémů a jejich vzájemných interakcí.

V současné době je Biologické centrum se svými více než 780 zaměstnanci největší mimopražskou institucí Akademie věd České republiky. Zároveň patří mezi největší vědecká pracoviště ekologicky orientovaného výzkumu v Evropě.

Společným jmenovatelem vědeckého výzkumu jednotlivých ústavů BC i výzkumné infrastruktury SoWa jsou témata evoluční biologie a ekologie s důrazem na původ a vývoj druhové rozmanitosti a její udržitelnosti.

Zěmědělství, lesnictví, rybářství, potravinářství

 • biologická ochrana rostlin proti hmyzím škůdcům
 • ekologický boj proti hmyzím škůdcům lesních dřevin
 • analýza šíření antibiotik a rezistencí vůči antibiotikům v půdě
 • diagnostika onemocnění včel a dalších opylovačů
 • potravní doplněk pro včely pro zvýšení jejich odolnosti a imunity
 • diagnostika rostlinných virů a účinnější obrana proti virovým chorobám
 • detekce nových rostlinných virů
 • analýza úrodnosti a kvality půdy
 • diagnostika parazitů v chovech ryb a jejich eliminace
 • využití půdních mikroorganismů pro potravinářské a průmyslové účely
 • biotechnologie

Zdraví lidí a zvířat

 • řešení ekonomických a medicínských problémů souvisejících s parazity lidí i zvířat
 • vývoj vakcíny proti klíšťatům pro domácí a hospodářská zvířata
 • vývoj univerzální lidské vakcíny proti klíšťatům a potenciálních léčiv proti klíšťové encefalitidě a dalším virovým onemocněním způsobených parazity
 • výzkum střevního mikrobiomu a použití bezpečných střevních parazitů pro léčení autoimunitních onemocnění
 • využití sbírky půdních mikroorganismů pro hledání biologicky aktivních látek vhodných pro medicínu (antibiotika, protizánětlivé látky)
 • metabolomická analytika

Životní prostředí

 • posuzování kvality složek životního prostředí a biodiverzity (půda, voda, les, louka, krajina) a analýza stavu životního prostředí
 • krátkodobý i dlouhodobý monitoring stavu životního prostředí
 • revitalizace, rekultivace a fytoremediace krajiny (stanoviště vyčerpaná intenzivním zemědělstvím, postindustriální stanoviště, stanoviště s ekologickou zátěží)
 • regenerace a revitalizace půdy a vody v životním prostředí
 • vyhodnocování antropogenních vlivů a znečištění
 • formulace opatření pro ochranu přírody k dosažení vyváženého stavu ekosystému a vysoké biologické rozmanitosti
 • formulace opatření pro management chráněné krajiny
 • hodnocení ekologického stavu a management vodních těles (Římov, Lipno, šumavská jezera) a jejich povodí
 • prognóza vývoje kvality životního prostředí v závislosti na lidské činnosti a na klimatických změnách

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. - Centrum ALGATECH

Třeboňské pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR - Centrum ALGATECH – patří mezi světově uznávaná pracoviště základního a aplikovaného výzkumu mikroskopických řas, sinic a fotosyntetických bakterií, včetně vývoje řasových biotechnologií. Je největším pracovištěm zabývajícím se základním i aplikovaným výzkumem mikroskopických řas v České republice.

Nabídka spolupráce formou smluvního nebo kolaborativního výzkumu. V aplikačním sektoru se věnujeme především:

 • výběru vhodných kmenů mikrořas pro produkci požadovaných látek
 • šlechtění mikrořas (non GMO)
 • stanovení podmínek pro optimální kultivaci vybraných kmenů mikrořas
 • kultivaci mikrořas v autotrofním i heterotrofním režimu
 • kultivaci obohacených mikrořas (například selenem nebo železem)
 • izolaci a purifikaci cenných látek pomocí chromatografických metod (CCC)
 • procesu zpracování řasové biomasy
 • analýzám cenných látek, především pigmentů a mastných kyselin
 • speciálním mikroskopickým analýzám

Služby pro veřejný sektor:

 • konzultace v oblasti bezpečnosti potravin s obsahem mikrořas, analýzy, kontrola jakosti takových produktů
 • genetické analýzy pro kontrolu definovaných druhů mikrořas
 • školící pracoviště pro bakalářské, magisterské a doktorské práce

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. - pracoviště Nové Hrady (Laboratoř strukturní biologie a bioinformatiky)

V laboratoři je prováděn výzkum v oblasti strukturní a systémové biologie na úrovni molekul, buněk, tkání i celého organismu. V rámci výzkumu se kombinují různé metody od výpočetních a spektroskopických, přes molekulární biologické, biochemické s krystalizací proteinů. Laboratoř je zaměřena na biologii molekulárních systémů, vztah mezi strukturou a funkcí proteinů, dynamickými změnami souvisejícími s funkčními procesy na úrovni protein, vzájemnou interakcí kofaktorů a podjednotek v proteinových komplexech a studium průchodu iontu a biomolekul buněčnou membránou. Součástí areálu zámku je rovněž rozsáhlé kongresové centrum.

Nabídka laboratoří pro školení a workshopy, nabídka konferenčních prostor s ubytovací kapacitou (k pořádání konferencí, výjezdních zasedání, školení, seminářů, meetingů, kongresů, workshopů a jiných firemních akcí nebo i např. plesů).

Výzkumná činnost v oblasti strukturní bilogie, bioinformatiky a systémové biologie. Organizování školení a exkurze pro školy. Organizace odborných konferencí. Nabídka školících prostor, včetně laboratoří. Nabídka konferenčních prostor s ubytovací kapacitou (k pořádání konferencí, výjezdních zasedání, školení, seminářů, meetingů, kongresů, workshopů a jiných akcí pro vědecký i veřejný sektor).

Botanický ústav AV České republiky, v. v. i.

Třeboňské pracoviště bylo založeno v roce 1971 v místě ideálním pro studium mokřadů. V dnešní době se věnujeme výzkumu nejrůznějších ohrožených ekosystémů, sledujeme vliv měnících se faktorů prostředí na růst, stavbu těla a funkci podzemních orgánů rostlin nejen u nás, ale po celém světě. Rozvíjíme jednu z nejstarších evropských sbírek mikroorganismů a pečujeme o unikátní sbírku vodních a mokřadních rostlin. Součástí pracoviště jsou analytická laboratoř, anatomická a dendrochronologická laboratoř a knihovna.

 • analýzy povrchových a podzemních vod, analýzy vzorků zemin a rostlinného materiálu
 • dendrochronologické analýzy se zaměřením na lesní ekosystémy
 • nabízíme kmeny sinic a řas, kultivační média a další služby
 • nabízíme vodní a mokřadní rostliny pro základní i aplikovaný výzkum
 • spolupráci v oblasti ochrany přírody a zajišťování záchranných kultur ohrožených rostlin

CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. - pracoviště České Budějovice

Pracoviště CzechGlobe v Českých Budějovicích se zaměřuje na otázky související s humánní dimenzí dopadů globální změny. Předmětem zájmu Oddělení analýz ekosystémových funkcí krajiny je především studium

 • podzemních ekosystémových procesů v lesních ekosystémech na úrovni jedinců, společenstev a ekosystémů,
 • reakcí lesních ekosystémů na environmentální změnu na úrovni ekosystémů a krajiny a
 • vlivu globální změny na roli biodiverzity pro plnění vybraných ekosystémových funkcí, jako základ pro hodnocení ekosystémových služeb

Oddělení se věnuje modelování a analýze vybraných ekosystémových funkcí krajiny, z čehož pro soukromý sektor jsou v detailnějším měřítku využitelné všechny návrhy mitigačních a adaptačních opatření, založené na výstupech environmentálního modelování. Tato doporučení pro praxi jsou navrhována „na míru“ jednotlivým subjektům, při zohlednění lokálních specifik – přírodních podmínek, socioekonomických indikátorů a předpokládaných dopadů environmentální změny v daném regionu.

Návrhy opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na lokální úrovni – typicky pro jednotlivé obce a ORP. Analýza míry degradace půdy a krajiny vlivem sílícího antropogenního tlaku a změny klimatu, která se projevuje ztrátou produkční schopnosti a dalších ekosystémových funkcí. Vývoj metodických postupů pro kvalifikované hodnocení ekosystémových funkcí krajiny a hodnocení ekologického stavu/potenciálu dílčích složek životního prostředí, pomocí nástrojů multikriteriální analýzy.

ENKI, o.p.s.

Společnost ENKI, o.p.s. se svými aktivitami zaměřuje na setrvalé hospodaření v krajině cílené na obnovu ekosystémů vodních nádrží, rybniční hospodaření a využití přírodních i umělých mokřadů. Dále se mj. zabývá solární a krajinnou energetikou a obnovou těžbou narušené krajiny.

Zaměřuje se rovněž na osvětu, vzdělávání a inovační programy.

Společnost ENKI, o.p.s. je provozovatelem Vědecko-technického parku (dříve Třeboňské inovační centrum).

 • návrhy a hodnocení adaptačních opatření na změnu klimatu vycházející ze znalostí a monitoringu toků sluneční energie a funkce vegetace; doporučení způsobů měření a cenově dostupné instrumentace.
 • udržitelné hospodaření na rybnících, monitoring a návrh managementu, návrh rybí obsádky. management přírodních koupacích biotopů s ohledem na kvalitu vody.
 • hydrobiologické a ekologické hodnocení vodních nádrží včetně determinace fytoplanktonu a zooplanktonu
 • biologický a ekologický dozor, biologické transfery, studie proveditelnosti, ideové studie atd.
 • obnova těžbou narušené krajiny a jejího vodního režimu – návrh revitalizace a monitoring
 • využití Geografických informačních systémů (GIS) a Dálkového průzkumu země (DPZ) v zemědělství, lesnictví, pro státní správu
 • služby zkušební akreditované laboratoře:
  • odběry a analýzy povrchových, pitných a koupacích vod 
  • odběry sedimentu, zemědělské půdy, stavebního a demoličního odpadu atd.
 • prohlídka stavby z hlediska vymezení částí stavby, které se stanou po odnětí ze stavby nebezpečným odpadem nebo mohou být zdrojem vzniku nebezpečných odpadů nebo za účelem identifikace materiálů, které lze opětovně využít
 • hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • vzdělávání a osvěta prostřednictvím akreditovaných kurzů (č. akreditace: AK/I-9/2021) a přednášek
 • organizace konferencí a seminářů, pronájem konferenčních prostor
 • vzdělávání a inovační programy a transfer technologií do praxe, zejména při zavádění progresivních high ‐ tech technologií a ekotechnologií

Husitské muzeum Tábor

Muzeum se v rámci své výzkumné činnosti zabývá zejména dějinami husitství a Tábora v pozdním středověku, raném novověku a moderní době. Věnuje se rovněž studiu husitských tradic a české historické paměti, spojené s husitstvím a českou reformací. Muzem v rámci své územní působnosti vykonává záchranný archeologický výzkum nebo činnosti archeologického dozoru. Pracoviště Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí provádí odbornou činnost v oborech přírodovědných (botanice a zoologii) i společenskovědních (historii, kunsthistorii a etnologii). Výzkum se zaměřuje např. na husovská a husitská památná místa a pamětihodnosti ČR, flóru a vegetaci Táborska, drobnou faunu Táborska, lidovou architekturu Táborska, dějiny Soběslavska a Veselska nebo výtvarníky Táborska s důrazem na Soběslavsko a Veselsko.

Mezi činnosti Husitského muzea patří také organizace konferencí a odborných setkání, seminářů nebo zapojování se do výzkumných a vzdělávacích projektů jiných institucí. Výsledky výzkumu jsou soustavně zprostředkovávány veřejnosti v podobě vzdělávacích programů – zejména pro všechny stupně škol – přednášek, exkurzí a také prostřednictvím rozsáhlé publikační činnosti, včetně on-line pořadů.

Hlavním posláním Husitského muzea jako vědecké instituce je provádět základní i aplikovaný výzkum a jeho výsledky zpřístupňovat odpovídajícím způsobem odborné i širší laické veřejnosti. Základními prostředky šíření výsledků výzkumu jsou výstavy, publikační činnost, přednášky, semináře, lektorské programy, exkurze. Husitské muzeum vydává odborný recenzovaný časopis a mnoho odborných neperiodických publikací. Mimo to Husitské muzeum pořádá pravidelně vědecké konference s mezinárodní účastí. Husitské muzeum aktivně spolupracuje se vzdělávacími institucemi všech stupňů od základních škol po vysoké školy. Zapojuje se rovněž do programů celoživotního vzdělávání a vzdělávání seniorů.

Husitské muzeum až na výjimky neprovádí výzkumné aktivity pro soukromý sektor. Je paměťovou institucí s povinností veřejné služby, nesoustřeďuje se proto na vědecký výzkum pro soukromý sektor. Jedinou podstatnou výjimku představuje archeologický dohled stavebních akcí ve smyslu památkového zákona ve své územní působnosti. Účelem archeologického dohledu je především ochrana, případně záchrana movitého kulturního dědictví, k jehož ohrožení by mohlo dojít v průběhu stavebních prací. Archeologové Husitského muzea aktivně spolupracují s investory stavebních akcí, aby zbytečně nedocházelo ke zvyšování jejich nákladů a k prodlužování stavebních prací. Principem je oboustranně přínosná spolupráce.