RIS3 strategie

Co je RIS3 strategie

RIS3 strategie (z anglického „Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation“, tedy tzv. výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci regionu) je zastřešujícím strategickým dokumentem pro oblast rozvoje inovací, vědeckovýzkumných aktivit a navazujících témat.

Smyslem Strategie pro inteligentní specializaci je maximálně využít silných stránek a příležitostí, které nabízí hospodářské zázemí a výzkumné a inovační kapacity země či regionu. Identifikace příležitostí a rozvíjení těchto perspektivních oblastí má vést k aktivitám s vyšší přidanou hodnotou, k posunu v hodnotových řetězcích a vytváření specifických tržních nik a segmentů, díky kterým země získává konkurenční výhodu na mezinárodních trzích, a to i s ohledem transformaci hospodářství směrem k zelené a digitální ekonomice.

V posledních letech je důležitou součástí strategie i tematika společenských výzev a megatrendů, které zlepšují kvalitu života a vytváří příležitosti pro ekonomický rozvoj. Politika podpory výzkumu a inovací na evropské úrovni se v souladu s tímto trendem zaměřuje stále více na tzv. „mission-oriented innovation policy,“ to znamená politiku, která orientuje veřejné i soukromé investice na specifické cíle a mise.

RIS3 strategie České republiky

Národní RIS3 strategie (Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2021 – 2027) je strategií připravenou na národní úrovni. Tato strategie pak zastřešuje RIS3 strategie všech krajů republiky, které tvoří přílohu národního dokumentu. Národní RIS3 strategie zajišťuje efektivní zacílení evropských, národních i regionálních prostředků na podporu orientovaného a aplikovaného výzkumu a inovací. Národní RIS3 strategie směřuje podporu do vybraných prioritních oblastí, které mají vysoký potenciál pro vytváření dlouhodobé konkurenční výhody ČR založené na využívání znalostí a na inovacích. Identifikace a rozvíjení těchto perspektivních oblastí, tedy „inteligentní specializace“, staví na silných stránkách ČR a jednotlivých krajů. Usiluje o cílené „chytré“ využívání unikátní kombinace příležitostí, které nabízí naše hospodářské zázemí a výzkumné a inovační kapacity. Strategie zároveň identifikuje a řeší slabiny inovačního systému, které ve výsledku představují bariéry pro rozvíjení inteligentní specializace i inovačního prostředí jako celku. Informace k Národní RIS3 strategii jsou dostupné na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

V jednotlivých krajích ČR jsou pro koordinaci prací souvisejících s přípravou, aktualizací a implementací RIS strategií zřízeny pracovní týmy, jejichž činnost je podporována zpravidla prostřednictvím projektů Smart akcelerátor. Vedením týmu je v každém kraji pověřen RIS3 manažer (viz Kontakty).

RIS3 strategie Jihočeského kraje

RIS3 strategie Jihočeského kraje se zaměřuje na identifikaci a rozvoj oblastí ekonomiky Jihočeského kraje, které v maximálním měřítku podpoří transformaci regionálního hospodářství směrem ke znalostní ekonomice. Dokument spoluutváří základní rámec pro orientovaný a aplikovaný výzkum, který má v našem regionu potenciál pro tvorbu konkurenční výhody.

Návrhová část RIS3 strategie Jihočeského kraje je tvořena 2 úrovněmi priorit:

1. Horizontální (průřezové) priority - klíčové oblasti změn:

 • Klíčová oblast změn A – Kvalitní lidské zdroje
 • Klíčová oblast změn B – Spolupráce a technologický a znalostní transfer
 • Klíčová oblast změn C – Rozvoj podnikání a inovace
 • Klíčová oblast změn D – Rozvoj a integrace digitalizace, chytrých řešení a Průmyslu 4.0

2. Vertikální (tematické) priority – tzv. domény specializace:

 • Strojírenství a mechatronika
  • výroba strojů a zařízení
  • výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Elektronika, elektrotechnika a IT
  • výroba elektrických zařízení
  • výroba počítačů, elektrotechnických a optických přístrojů a zařízení
  • činnosti v oblasti informačních technologií
 • Biotechnologie pro udržitelný rozvoj společnosti
  • zdravotní péče
  • výroba pryžových a plastových výrobků
  • rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
  • výroba potravinářských výrobků
  • architektonické a inženýrské činnosti, technické zkoušky a analýzy
  • výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
  • výroba chemických látek a chemických přípravků
  • oběhové hospodářství
  • udržitelná produkce potravin
 • Automobilový průmysl
  • výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
  • výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
  • architektonické a inženýrské činnosti, technické zkoušky a analýzy
 • Textilní a oděvní průmysl
  • výroba textilií
  • výroba oděvů
  • výroba usní a souvisejících výrobků

Průběžné výstupy procesu zpracování RIS 3 strategie Jihočeského kraje jsou k dispozici v sekci Ke stažení.