Co je RIS3 strategie


RIS3 strategie (z anglického „Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation“, tedy tzv. výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci regionu) je zastřešujícím strategickým dokumentem pro oblast rozvoje inovací, vědeckovýzkumných aktivit a navazujících témat.

Smyslem Strategie pro inteligentní specializaci je maximálně využít silných stránek a příležitostí, které nabízí hospodářské zázemí a výzkumné a inovační kapacity země či regionu. Identifikace příležitostí a rozvíjení těchto perspektivních oblastí má vést k aktivitám s vyšší přidanou hodnotou, k posunu v hodnotových řetězcích a vytváření specifických tržních nik a segmentů, díky kterým země získává konkurenční výhodu na mezinárodních trzích, a to i s ohledem transformaci hospodářství směrem k zelené a digitální ekonomice.

V posledních letech je důležitou součástí strategie i tematika společenských výzev a megatrendů, které zlepšují kvalitu života a vytváří příležitosti pro ekonomický rozvoj. Politika podpory výzkumu a inovací na evropské úrovni se v souladu s tímto trendem zaměřuje stále více na tzv. „mission-oriented innovation policy,“ to znamená politiku, která orientuje veřejné i soukromé investice na specifické cíle a mise.


RIS3 strategie České republiky

Národní RIS3 strategie je strategií připravenou na národní úrovni. Tato strategie pak zastřešuje RIS3 strategie všech krajů republiky, které tvoří přílohu národního dokumentu. Národní RIS3 strategie zajišťuje efektivní zacílení evropských, národních i regionálních prostředků na podporu orientovaného a aplikovaného výzkumu a inovací. Národní RIS3 strategie směřuje podporu do vybraných prioritních oblastí, které mají vysoký potenciál pro vytváření dlouhodobé konkurenční výhody ČR založené na využívání znalostí a na inovacích. Identifikace a rozvíjení těchto perspektivních oblastí, tedy „inteligentní specializace“, staví na silných stránkách ČR a jednotlivých krajů. Usiluje o cílené „chytré“ využívání unikátní kombinace příležitostí, které nabízí naše hospodářské zázemí a výzkumné a inovační kapacity. Strategie zároveň identifikuje a řeší slabiny inovačního systému, které ve výsledku představují bariéry pro rozvíjení inteligentní specializace i inovačního prostředí jako celku.

V jednotlivých krajích ČR jsou pro koordinaci prací souvisejících s přípravou, aktualizací a implementací RIS strategií zřízeny pracovní týmy, jejichž činnost je podporována zpravidla prostřednictvím projektů Smart akcelerátor. Vedením týmu je v každém kraji pověřen RIS3 manažer.


RIS3 strategie Jihočeského kraje

RIS3 strategie Jihočeského kraje se zaměřuje na identifikaci a rozvoj oblastí ekonomiky Jihočeského kraje, které v maximálním měřítku podpoří transformaci regionálního hospodářství směrem ke znalostní ekonomice. Dokument spoluutváří základní rámec pro orientovaný a aplikovaný výzkum, který má v našem regionu potenciál pro tvorbu konkurenční výhody.


Akční plán RIS3 strategie

Akční plán představuje soubor projektových záměrů, intervencí a opatření, které realizuje nebo plánuje realizovat kraj, Jihočeský vědeckotechnický park nebo další subjekty aktivně působící v regionálním inovačním prostředí (výzkumné organizace, vzdělávací subjekty, firmy, municipality) v návaznosti na stanovené prioritní oblasti a strategické cíle schválené krajské RIS3 strategie.

Tento dokument má sloužit k zajištění realizace RIS3 strategie, přenášení jejích záměrů do praxe a naplňování ve strategii vytyčených cílů.


Průběžné výstupy procesu zpracování RIS 3 strategie Jihočeského kraje jsou k dispozici v sekci Ke stažení.