Co je RIS3 strategie

RIS3 strategie (z anglického „Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation“, tedy tzv. výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci regionu) je zastřešujícím strategickým dokumentem pro oblast rozvoje inovací, vědeckovýzkumných aktivit a navazujících témat.

Smyslem Strategie pro inteligentní specializaci je maximálně využít silných stránek a příležitostí, které nabízí hospodářské zázemí a výzkumné a inovační kapacity země či regionu. Identifikace příležitostí a rozvíjení těchto perspektivních oblastí má vést k aktivitám s vyšší přidanou hodnotou, k posunu v hodnotových řetězcích a vytváření specifických tržních nik a segmentů, díky kterým země získává konkurenční výhodu na mezinárodních trzích, a to i s ohledem transformaci hospodářství směrem k zelené a digitální ekonomice.

V posledních letech je důležitou součástí strategie i tematika společenských výzev a megatrendů, které zlepšují kvalitu života a vytváří příležitosti pro ekonomický rozvoj. Politika podpory výzkumu a inovací na evropské úrovni se v souladu s tímto trendem zaměřuje stále více na tzv. „mission-oriented innovation policy,“ to znamená politiku, která orientuje veřejné i soukromé investice na specifické cíle a mise.


RIS3 strategie České republiky

Národní RIS3 strategie je strategií připravenou na národní úrovni. Tato strategie pak zastřešuje RIS3 strategie všech krajů republiky, které tvoří přílohu národního dokumentu. Národní RIS3 strategie zajišťuje efektivní zacílení evropských, národních i regionálních prostředků na podporu orientovaného a aplikovaného výzkumu a inovací. Národní RIS3 strategie směřuje podporu do vybraných prioritních oblastí, které mají vysoký potenciál pro vytváření dlouhodobé konkurenční výhody ČR založené na využívání znalostí a na inovacích. Identifikace a rozvíjení těchto perspektivních oblastí, tedy „inteligentní specializace“, staví na silných stránkách ČR a jednotlivých krajů. Usiluje o cílené „chytré“ využívání unikátní kombinace příležitostí, které nabízí naše hospodářské zázemí a výzkumné a inovační kapacity. Strategie zároveň identifikuje a řeší slabiny inovačního systému, které ve výsledku představují bariéry pro rozvíjení inteligentní specializace i inovačního prostředí jako celku.

Informace o Národní RIS3 strategii včetně dalších informací týkajících se aktivit v oblasti podpory inovací, vědy a výzkumu na národní úrovni lze najít na národním portálu www.RIS3.cz. Jsou zde rovněž sumarizované údaje o agendě RIS3 v jednotlivých krajích ČR.

V jednotlivých krajích ČR jsou pro koordinaci prací souvisejících s přípravou, aktualizací a implementací RIS strategií zřízeny pracovní týmy, jejichž činnost je podporována zpravidla prostřednictvím projektů Smart akcelerátor. Vedením týmu je v každém kraji pověřen RIS3 manažer.


RIS3 strategie Jihočeského kraje

RIS3 strategie Jihočeského kraje se zaměřuje na identifikaci a rozvoj oblastí ekonomiky Jihočeského kraje, které v maximálním měřítku podpoří transformaci regionálního hospodářství směrem ke znalostní ekonomice. Dokument spoluutváří základní rámec pro orientovaný a aplikovaný výzkum, který má v našem regionu potenciál pro tvorbu konkurenční výhody.

Strategické cíle

Cíle RIS JK vycházejí z diskusí s klíčovými aktéry inovačního ekosystému během tematických workshopů. RIS JK obsahuje čtyři strategické cíle, které se naplňují prostřednictvím 15 specifických cílů.

 • Kvalitní lidské zdroje pro výzkum, vývoj a inovace
  • zvýšit relevanci vzdělávání k potřebám měnícího se regionálního trhu práce a zvýšit zájem o vzdělávání v technických i přírodovědně orientovaných oborech na všech stupních vzdělávání
  • přilákat nové a udržet stávající talenty a špičkové vědecké pracovníky
  • podpořit rozvoj kompetencí k podnikavosti v systému primárního, sekundárního, terciárního i celoživotního vzdělávání
  • podpořit rozvoj kreativního myšlení žáků a studentů
 • Spolupráce, transfer znalostí a technologií, infrastruktura
  • zvýšit míru a efektivitu spolupráce firem, výzkumných organizací, vzdělávacích institucí a veřejného sektoru
  • posílit internacionalizaci a obousměrnou mobilitu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
  • rozšířit a zkvalitnit výzkumnou, inovační a vzdělávací infrastrukturu v regionu
  • rozvinout, udržet a propagovat regionální inovační ekosystém
 • Rozvoj podnikání a zvyšování inovační výkonnosti
  • udržet a rozšířit služby pro začínající firmy a zvyšovat jejich kvalitu
  • budovat komunitu regionálních startupů a regionálních patriotů
  • posilovat a rozvíjet inovační potenciál v podnikatelském sektoru
  • zvýšit internacionalizaci firem
 • Digitální transformace, udržitelnost a chytrá řešení 
  • podpořit opatření pro souběžnou zelenou a digitální transformaci v podnikatelském sektoru
  • podpořit opatření pro souběžnou zelenou a digitální transformaci ve veřejném sektoru
  • zvýšit miru a efektivitu využití chytrých řešení v regionu

Klíčová hospodářská odvětví

RIS JK je zároveň strategií specializace kraje. Definuje odvětví, která jsou v regionu nejvýrazněji zastoupena a historicky vykazují největší potenciál pro posílení konkurenční výhody založené na znalostech a inovacích. 

 • Strojírenství a mechatronika
  • výroba strojů a zařízení
  • výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Elektronika, elektrotechnika a IT
  • výroba elektrických zařízení
  • výroba počítačů, elektrotechnických a optických přístrojů a zařízení
  • činnosti v oblasti informačních technologií
 • Zelené technologie, biotechnologie, bioekonomika, udržitelné zemědělství a potravinové zdroje
  • zdravotní péče
  • výroba pryžových a plastových výrobků
  • rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
  • výroba potravinářských výrobků
  • architektonické a inženýrské činnosti, technické zkoušky a analýzy
  • výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
  • výroba chemických látek a chemických přípravků
  • výzkum a vývoj
  • udržitelná produkce potravin
 • Udržitelná doprava
  • výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
  • výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
  • architektonické a inženýrské činnosti, technické zkoušky a analýzy
 • Udržitelná energetika
  • výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

Akční plán RIS3 strategie

Akční plán představuje soubor projektových záměrů, intervencí a opatření, které realizuje nebo plánuje realizovat kraj, Jihočeský vědeckotechnický park nebo další subjekty aktivně působící v regionálním inovačním prostředí (výzkumné organizace, vzdělávací subjekty, firmy, municipality) v návaznosti na stanovené prioritní oblasti a strategické cíle schválené krajské RIS3 strategie.

Tento dokument má sloužit k zajištění realizace RIS3 strategie, přenášení jejích záměrů do praxe a naplňování ve strategii vytyčených cílů.


Průběžné výstupy procesu zpracování RIS3 strategie Jihočeského kraje jsou k dispozici v sekci Knihovna.