Smart akcelerátor v Jihočeském kraji

logolink SA1

Výzva Smart akcelerátor má umožnit rozvoj inovačního prostředí v jednotlivých krajích České republiky s využitím Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky, případně její relevantní krajské přílohy a umožnit kvalitní řízení procesu entrepreneurial discovery. Tento proces „podnikatelského objevování“ nových příležitostí v kraji zahrnuje soukromý sektor, akademickou sféru, veřejný sektor a staví na vnitřních silných stránkách každého regionu, na jeho podnikavosti a konkurenčních výhodách. Využitím tohoto procesu mohou strategie inteligentní specializace uvolnit ekonomickou transformaci pomocí modernizace, diverzifikace nebo radikální inovace ve všech regionech.

V Jihočeském kraji se projekt zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionu formou zefektivnění stávajícího regionálního inovačního systému a za pomoci kvalitního odborného týmu, který bude propojovat klíčové aktéry v kraji, prosazovat realizaci nových inovačních nástrojů a aktivit s ohledem na silné stránky regionu a klíčové domény specializace. Hlavním cílem je tedy propojit dílčí podpůrné nástroje zaměřené na rozvoj inovací v regionu a vytvořit efektivní inovační systém, který bude poskytovat komplexní řešení podpory inovačního prostředí.

Dílčími cíli jsou:

 • Vytvoření kvalitního, odborného realizačního týmu, který propojí inovační aktivity v kraji, bude iniciovat nové podněty v oblasti podpory inovací a bude prosazovat jejich realizaci v rámci Jihočeského kraje.
 • Zvyšování odborných znalostí celého projektového týmu a klíčových regionálních stakeholderů.
 • Nastavení systému sledování vývoje inovačního prostředí Jihočeského kraje potřebného k rozhodování o zaměření podpůrných nástrojů a aktivit projektu a jejich průběžné vyhodnocování.
 • Podpora absorpční kapacity regionu formou aktivity Asistence.
 • Přenos best practise formou Twinningu se zahraničními institucemi tak, aby mohl být nově budovaný regionální inovační systém vhodně doplněn o ověřené nástroje.
 • Změna vnějšího i vnitřního pohledu na vnímání regionu jako prostoru poskytujícího vhodné podmínky pro inovační aktivity i pro individuální rozvoj s cílem zvýšení nových inovačních investic a udržení a příliv kvalitních lidských zdrojů.

Nastavený funkční proces bude cílit na 3 základní klíčové oblasti:

 • Kvalitní lidské zdroje
 • Spolupráce a technologický transfer
 • Rozvoj podnikání

Udržitelnost - po dobu 3 let po ukončení realizace projektu budou udržovány tyto aktivity:

 • Základní tým – v dotčeném období bude i nadále fungovat Komise pro inovace Jihočeského kraje, která je oficiálním poradním orgánem Jihočeského kraje a bude i nadále koordinovat inovační prostředí v kraji. Tato činnost bude doložena zápisy z jednání. Dále bude minimálně jednou aktualizována Krajská příloha k národní RIS 3 Jihočeského kraje.
 • Mapování – kompetentní osobou bude zpracována minimálně jedna zpráva vyhodnocující efekty realizovaných intervencí za tříleté období udržitelnosti.
 • Propagace – během udržitelnosti bude aktualizován marketingový plán pro oblast inovací v Jihočeském kraji, který bude aktuálně reagovat na potřeby regionu v této oblasti.

Příjemce projektu: Jihočeský kraj
Partner projektu: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Doba realizace projektu: 1. 3. 2016 – 31. 8. 2019