CÍLE A AKTIVITY PROJEKTU

CÍLE A AKTIVITY PROJEKTU

Příjemce projektu: Jihočeský kraj
Partner projektu: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Doba realizace projektu: 1. 3. 2016 – 31. 8. 2019

Projekt Smart Akcelerátor v Jihočeském kraji zásadním způsobem podpoří rozvoj inovačního prostředí a konkurenceschopnost klíčových odvětví ekonomiky kraje.

V Jihočeském kraji se projekt zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionu formou zefektivnění stávajícího regionálního inovačního systému a za pomoci kvalitního odborného týmu, který bude propojovat klíčové aktéry v kraji, prosazovat realizaci nových inovačních nástrojů a aktivit s ohledem na silné stránky regionu a klíčové domény specializace.

Hlavním cílem je tedy propojit dílčí podpůrné nástroje zaměřené na rozvoj inovací v regionu a vytvořit efektivní inovační systém, který bude poskytovat komplexní řešení podpory inovačního prostředí.

Dílčími cíli jsou:

  • Vytvoření kvalitního, odborného realizačního týmu, který propojí inovační aktivity v kraji, bude iniciovat nové podněty v oblasti podpory inovací a bude prosazovat jejich realizaci v rámci Jihočeského kraje.
  • Zvyšování odborných znalostí celého projektového týmu a klíčových regionálních stakeholderů.
  • Nastavení systému sledování vývoje inovačního prostředí Jihočeského kraje potřebného k rozhodování o zaměření podpůrných nástrojů a aktivit projektu a jejich průběžné vyhodnocování.
  • Podpora absorpční kapacity regionu formou aktivity Asistence.
  • Přenos best practise formou Twinningu se zahraničními institucemi tak, aby mohl být nově budovaný regionální inovační systém vhodně doplněn o ověřené nástroje.
  • Změna vnějšího i vnitřního pohledu na vnímání regionu jako prostoru poskytujícího vhodné podmínky pro inovační aktivity i pro individuální rozvoj s cílem zvýšení nových inovačních investic a udržení a příliv kvalitních lidských zdrojů.

Aktivity projektu realizují Jihočeský kraj (aktivita Propagace, Vzdělávání a Asistence) a Jihočeský vědeckotechnický park (aktivity Základní tým, Vzdělávání, Mapování a Twinning).