Aktuální čerpání finančních prostředků v OP VVV

pátek, 3. března 2017

1000x1000-1488533310-bills-496229-640

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) od 1. března 2017 nově zveřejňuje přehled aktuálního čerpání finančních prostředků ve vyhlášených výzvách.

V souhrnné tabulce, která bude aktualizována vždy dvakrát měsíčně, jsou k dispozici finanční údaje, počet a aktuální stav žádostí o podporu a také základní identifikace každé vyhlášené výzvy (název, číslo, druh, prioritní osa, datum zveřejnění a ukončení výzvy). Dále je zde stručný popis zaměření výzvy a přímý odkaz na podrobnější informace.

V současné době se konkrétně výzkumu a vývoje týkají čtyři výzvy OP VVV. První z nich je se zamřeuje na zkvalitnění Strategického řízení VaVaI na národní úrovni. Výzva byla vyhlášena 1. 6. 2016 a datum ukončení výzvy je 31. 3. 2017. Celkový objem finančních prostředků ve výzvě je 1 360 000 000 Kč. Z toho objemu bylo zatím vyčerpáno 1 296 971 224 Kč a to pouze v rámci jedné předložené a schválené žádosti o podporu.

Další výzvou je Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj, která se zaměřuje na rozvoj kapacit a znalostí v oblasti strategického řízení výzkumných organizací (VO). Dále na podporu strategického a efektivního řízení VO včetně systémů hodnocení a zabezpečování kvality a v neposlední řadě také na zavedení systémů pro popularizaci VaV ve výzkumných organizacích. Výzva je vyhlášena od 2. 11. 2016 a ukončena bude 20. 4. 2017. Celkový objem finančních prostředků ve výzvě je 660 000 000 Kč. V rámci výzvy zatím nebyla předložena žádná žádost o podporu.

Poslední dvě výzvy se týkají podpory výzkumných záměrů v předaplikační fázi s potenciálem přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat a zvýšení potenciálu pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou. Jedná se o výzvy Předaplikační výzkum a Předaplikační výzkum pro ITI vyhlášené v únoru 2017. Datum ukončení výzev je stanoveno na 20. 6. 2017 a celkový finanční objem prostředků ve výzvách je 700 000 000 Kč respektive 1 577 823 530 Kč. Ani v těchto výzvách nebyla zatím předložena žádná žádost o podporu.

Souhrnná tabulka včetně dalších výzev je k dispozici na tomto odkazu.

 

Zdroj: www.vedavyzkum.cz