Česko investuje do vědy více peněz než většina nových členských států EU

čtvrtek, 27. října 2016

1000x1000-1477550275-coins-1523383-640

Český statistický úřad zveřejnil výsledky pravidelného ročního šetření financování výzkumu a vývoje. V roce 2015 činily celkové výdaje na výzkum 88,7 miliardy Kč, což je o 4,2 % více než předchozí rok. Výrazně stoupl také počet výzkumných pracovníků. Kromě základních statistik a trendů se šetření věnuje také mezinárodnímu a regionálnímu srovnání.

Financování VaV
Meziročně se výdaje na výzkum a vývoj v ČR zvýšily o 3,6 miliardy korun. Více než polovinu výdajů tvoří vlastní zdroje podniků, necelá třetina jde ze státního rozpočtu a zbylý podíl tvoří peníze z EU.

Z hlediska podílu výdajů na hrubém domácím produktu se Česká republika pohybuje v průměru EU 28. V roce 2014 investovala ČR do výzkumu přibližně 2% HDP a umístila se tak na 10. místě, těsně za Nizozemskem a před Velkou Británií a Irskem. S výjimkou Slovinska vynakládá Česká republika na výzkum nejvíce z nových členských států EU. Pouze pět evropských zemí – Finsko, Švédsko, Rakousko, Dánsko a Německo - investuje do výzkumu a vývoje více než 3% svého HDP, naopak výše investic v Rumunsku nebo Lotyšsku se pohybuje kolem 0,5% HDP.

Ve financování výzkumu dlouhodobě roste podíl zdrojů z Evropské unie a klesá podíl státu. V posledních čtyřech letech šlo do výzkumu a vývoje v ČR ze zdrojů EU 50 mld. Kč, což je ve vztahu k HDP spolu s Litvou a Lotyšskem nejvíce ze všech členských států.

Za posledních pět let se také téměř zdvojnásobily výdaje na výzkum ve vysokoškolském sektoru, od roku 2010 tak vysoké školy vynakládají na výzkum a vývoj více, než veřejné výzkumné instituce. Dlouhodobě však platí, že více než polovina investic do výzkumu a vývoje připadá na podnikatelský sektor. Značná část výdajů na výzkum prováděný v podnicích je vynaložena ve firmách pod zahraniční kontrolou. Z hlediska odvětví jednoznačně dominuje automobilový průmysl jak z hlediska výše investic, tak co do počtu pracovníků.

Jen dvanáct subjektů utratilo v roce 2015 na výzkum miliardu korun a více. Celkem 6 vysokých škol, 3 ústavy Akademie věd a 3 soukromé podniky tak dohromady utratily jednu třetinu všech výdajů na výzkum a vývoj. Významnou měrou se na těchto výdajích podílela výstavba nových výzkumných infrastruktur.

Pracovníci ve výzkumu
Koncem roku 2015 pracovalo v ČR přibližně 100 tisíc zaměstnanců na 2 870 výzkumných pracovištích. Jen vloni u nás bylo zaměstnáno 6 098 výzkumných pracovníků, z toho polovina v Praze a v Brně. Počet zaměstnanců ve výzkumu však roste pomaleji než výše investic, což je způsobeno rostoucími mzdovými náklady.

V podnikatelském sektoru pracuje více než polovina všech zaměstnanců ve VaV, 19 % zaměstnanců pracuje ve vládním sektoru a 25 % ve vysokoškolském. Ženy tvoří 29 % všech zaměstnanců ve výzkumu, přičemž ve veřejném a vysokoškolském sektoru je jejich podíl vyšší, nežli v podnicích.

Podrobné statistické výstupy o financování výzkumu a vývoje v České republice a o počtu osob pracujících ve výzkumu a vývoji za roky 2005 až 2015 naleznete ZDE.

 

Zdroj: www.vedavyzkum.cz