Dotace na modernizaci městských datových center a elektronizaci vybraných služeb

středa, 9. listopadu 2016

1000x1000-1478703520-processor-540254-640

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj, byly vypsány dvě velice zajímavé výzvy, jejichž cílem je podpora modernizace městských datových center resp. elektronizace vybraných služeb.

V současné době jsou v rámci Integrovaného regionálního operačního programu vypsány dva velice zajímavé dotační tituly, které jsou zaměřeny na rozvoj, modernizaci a zvýšení dostupnosti informačních a komunikačních systémů, budování a rozvoj regionálních datových center, vytváření nových informačních systémů či na elektronizaci vybraných odvětví služeb (např. kultura, vzdělávání, sociální služby, zdravotnictví, justice apod.).

Konkrétně se jedná o výzvu č. 28 a č. 26. Výzva č. 28 nese název „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II“, a výzva č. 26 „eGovernment I.“. Obě zmíněné výzvy mají společný cíl, a to zvýšit efektivitu a transparentnost veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů ICT. Velice zajímavá je i výše dotace, která se liší dle typu příjemce, ale obce, města a jejich příspěvkové organizace dosáhnou až na 90% dotaci. Poměrně široký je i výčet příjemců, kteří mohou o dotaci z těchto výzev žádat – konkrétně se jedná o kraje, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi atd. Obě výzvy jsou vypsány jako průběžné, s tím, že mezní termín pro podání žádostí o dotaci je u obou výzev stanoven na 29. září 2017 – avšak nelze se na tato data plně spoléhat, protože je možné a poměrně pravděpodobné, že datum ukončení příjmu žádostí bude dříve. Zajímavá je i maximální výše způsobilých výdajů u obou výzev, která činí 100 mil. Kč pro kraje či 30 mil. Kč pro obce.

Analyzujeme-li detailněji způsobilé výdaje v rámci obou výzev, je nutné uvést, že min. 85 % veškerých způsobilých výdajů musí být vynaloženo na hlavní aktivity projektu, které jsou uvedeny v úvodu tohoto článku. Konkrétně lze v rámci hlavních aktivit projektu pořídit např. hardware a software vč. následné implementace, nezbytného zaškolení a testovacího provozu. Z vedlejších aktivit stojí za zmínku výdaje na zpracování studie proveditelnosti, která je povinnou přílohou projektové žádosti, výdaje na organizaci výběrových řízení či nezbytné stavební úpravy.

Při přípravě samotných projektových žádostí je nutné postupovat dle Obecných i Specifických pravidel pro žadatele, které přesně definují např. způsobilé a nezpůsobilé výdaje, hlavní a vedlejší podporované aktivity a další důležité náležitosti pro přípravu, ale i pozdější realizace projektu. Při přípravě samotné projektové žádosti (zejména při přípravě studie proveditelnosti), doporučujeme využít služby odborníků, kteří mají s procesem kompletní přípravy projektové žádosti zkušenosti – vyhnete se tak formálním a dalším chybám, které mohou způsobit poměrně mnoho problémů v rámci procesu hodnocení projektové žádosti, ale i při samotné realizaci projektu.

 

Zdroj: www.edupro.cz