Jihočeské firmy statečně bojují s dopady koronavirové krize

čtvrtek, 4. června 2020

JVTP_logo_web_0

Odhodlání přestát současnou situaci a přizpůsobit se novým výzvám vyjádřila většina oslovených jihočeských firem, které se zúčastnily šetření s cílem zjistit potřeby a problémy vyvolané šířením epidemie covid-19. Průzkum provedl Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. (JVTP) v úzké součinnosti s Jihočeským krajem a dalšími regionálními subjekty. Do průzkumu se zapojilo více než šest desítek regionálních podnikatelů.  

Účelem dotazování bylo poskytnout co nejrychleji zpětnou vazbu a pohled na ekonomickou situaci v podnikatelském sektoru a následně tyto informace doručit institucím, které v Jihočeském kraji podporují podnikání, inovace a zvyšování konkurenceschopnosti místních firem, aby mohly na tuto situaci zareagovat ve svých aktivitách a programech.

"Otázky v dotazníku jsme snažili sestavit jednoduše a srozumitelně, abychom regionální podnikatele v této komplikované době příliš nezatížili, ale zároveň tak, abychom získali dostatek informací k přípravě vhodných podpůrných opatření", říká František Mlčák, ředitel JVTP. 

V úvodu dotazníku byla pozornost věnována identifikaci respondentů z pohledu velikosti jejich firmy a jejich oborového zaměření. Necelých 40 % respondentů tak tvořily velmi malé firmy do 10 zaměstnanců, podniky s 10 až 49 zaměstnanci se podíleli na více něž třetině odpovědí, lehce přes 20 % tvoří podniky s více než 50 zaměstnanci. Zbylých 5 % odpovědí bylo získáno od velkých firem s 250 a více zaměstnanci. Většina dotazovaných subjektů působí v průmyslu a ve výrobě, konkrétně ve strojírenství, potravinářství, ve výrobě spotřebního zboží a zdravotnických prostředků. Nezanedbatelný vzorek respondentů podniká ve službách, nejčastěji v cestovním ruchu a gastronomii nebo v oblasti poradenství, daní, účetnictví. 

"Příjemně nás překvapilo, jak i přes rozsáhlé hospodářské újmy způsobené zejména poklesem poptávky a prodejů, jsou firmy odhodlané udržet své zaměstnance a nepropouštět. V tomto smyslu chce takto postupovat více jak polovina respondentů", poznamenává František Mlčák a dodává, že je však možné očekávat, že se situace bude v oblasti zaměstnanosti v dalších měsících spíše zhoršovat. 

Výsledky průzkumu poukazují také na výraznou změnu v chování zákazníků, na kterou budou muset regionální podnikatelé reagovat. Pětina všech dotázaných uvádí, že se již intenzivně zabývá novými projekty a inovacemi. V této souvislosti projevily zejména malé firmy do 50 zaměstnanců zájem o navázání dlouhodobější spolupráce s externími experty, nejčastěji zaměřenými na marketing, obchodní modely a inovace. Více jak polovina subjektů uvažuje také o navázání kontaktu s výzkumnou organizací za účelem vývoje nových technologií a procesů. 

"Jsem přesvědčen, že navzdory složité situaci, ve které se jihočeští podnikatelé nyní nachází, mohou být právě tyto nové podněty ke spolupráci s experty a výzkumníky jejich budoucí konkurenční výhodou,“ upozornil náměstek hejtmanky Josef Knot, který si výstupy tohoto šetření pozorně prostudoval a předal je dalším podpůrným organizacím v regionu. „Nyní bude možno společně připravit funkční systém, který pomůže co nejrychleji zjišťovat a řešit problémy a potřeby jihočeských podnikatelů", dodal Knot.

Průzkum byl zrealizován v rámci projektu Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0013082. K vyhodnocení výsledků výzkumu a návrhu vhodných podpůrných opatření byla přizvána společnost UNICO.Analytics.

Analýza ke stažení zde