Nové výzvy dotačních programů Delta, Potenciál a Rozvoj

pátek, 6. června 2014

Technologická agentura ČR (dále TA ČR) tímto informuje, že 1. veřejná soutěž Programu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA (dále veřejná soutěž) bude vyhlášena dne 9. června 2014.

TA ČR považuje za účelné před vyhlášením veřejné soutěže programu DELTA seznámit uchazeče s předpoklady, jejichž splnění je nezbytné pro úspěšné předložení návrhu projektu do veřejné soutěže. Uchazeči se tak mohou v předstihu seznámit se specifickými požadavky tohoto programu a včas zahájit přípravné aktivity. Tento dokument však slouží pouze jako předběžný informativní materiál o některých specifických podmínkách programu.

Dalším zveřejněným materiálem je dokument „Letter of Intent“, který vyplní při podání návrhu projektu zahraniční partner. V něm tento zahraniční partner potvrdí závazek účastnit se řešení projektu a podá základní informace o části projektu, kterou bude řešit.
Více informací k vyhlašované veřejné soutěži, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude zveřejněno v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, které budou zveřejněny v den vyhlášení veřejné soutěže.

Zdroj: www.tacr.cz

Program ROZVOJ a POTENCIÁL

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace oznámilo dne 30. 4. 2014 záměr vyhlásit výzvy k podávání žádostí do programů Rozvoj a Potenciál.

MPO usiluje o vyhlášení těchto výzev v co nejkratším termínu, aby projekty mohly být co nejdříve hodnoceny a rozhodovány, situace je ale ztížena probíhající změnou evropských pravidel pro veřejnou podporu. Podle stávající legislativy (zejména nařízení Komise o blokových výjimkách č. 800/2008) již nelze výzvy vyhlásit a plně zadministrovat a nové nařízení o blokových výjimkách (GBER – General Block Exemption Regulation) není Komisí dosud schváleno. V rámci urychlení celého procesu MPO předběžně avizuje podmínky budoucích výzev, aby si podnikatelé mohli začít připravovat své projekty. Formální vyhlášení výzev standardním způsobem proběhne až po schválení GBER a jeho vyhlášení v Úředním věstníku (tj. po nabytí jeho platnosti – očekává se v květnu t.r.).

Stávající znění zveřejněných dokumentů odráží v tuto chvíli známou podobu nové legislativy, může se tedy v určitých detailech měnit po jejím oficiálním schválení. Vzhledem k tomu, že oproti minulým výzvám došlo u obou programů k dílčím změnám, doporučujeme potenciálním žadatelům přiložené dokumenty pečlivě prostudovat.

Zdroj: www.czechinvest.cz