Program URBACT III zahajuje

neděle, 1. února 2015

Evropská komise schválila operační program URBACT III.

Prioritní osy a témata programu

Operační program URBACT II je rozdělen na dvě tematické prioritoní osy a jednu technickou prioritní osu, která slouží k zabezpečení chodu celého programu. Témata a podtémata prioritních os jsou následující:

Prioritní osa 1 - města jako póly růstu

 • podpora podnikání
 • podpora inovací a znalostní ekonomiky
 • zaměstnanost a lidský kapitál


Prioritní osa 2 - atraktivní a soudržná města

 • integrovaný rozvoj deprivovaných částí města a území, kde takový úpadek hrozí
 • sociální začleněnní
 • problematika životního prostředí
 • samospráva a plánování výstavby


Příjemci podpory a spolufinancování

Program URBACT II je určen 28 členským státům EU, Norsku a Švýcarsku. Příjemci podpory mohou být:

 • města
 • regionální orgány
 • národní orgány
 • univerzity a výzkumná centra

Účastníci konkrétního projektu OP URBACT II jsou spolufinancováni:

 • z ERDF až do výše 80 % v rámci cíle Konvergence
 • z ERDF až do výše 70 % v rámci cíle Konkurenceschopnost
 • až do výše 50% národních příspěvků pro účastníky z Norska a Švýcarska

Domovské stránky programu - www.urbact.eu

 

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz