Rada vlády řešila kvalitu hodnocení aplikovaného výzkumu

středa, 1. července 2020

Pravidelné zasedání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) proběhlo v pátek 26. června ve Strakově akademii. K hlavním bodům jednání patřily metodika hodnocení výzkumu, Národní politika VaVaI 2021+ či Identifikace hospodářských a nehospodářských činností ve výzkumu. K mimořádnému jednání nad rozpočtem se Rada následně sejde v červenci.

Vzhledem ke komplikované situaci s koronavirovou infekcí se Rada dohodla na uspořádání mimořádného zasedání ke dni 24. července. „Toto jednání bude závažné, mělo by zde dojít ke schválení návrhu rozpočtu na vědu, výzkum a inovace pro jednání vlády. Harmonogram přípravy státního rozpočtu byl posunut, a po dlouhých úvahách a hledání alternativ se bude tématem rozpočtu Rada výsledně zabývat v mimořádném termínu,“ sdělil prvý místopředseda Petr Dvořák.

V rámci pravidelného bodu Implementace Metodiky 2017+ probíhá intenzívní debata jak hodnocení zkvalitnit. V posledních týdnech se uskutečnilo několik pracovních jednání a byly navrženy úpravy zejména z pohledu aplikovaného výzkumu. Ve snaze zkvalitnit celý hodnotící proces v rámci dlouhodobého vývoje systému a nabytých zkušeností bude Rada nyní ověřovat, jak probíhá zavádění takto formulovaných opatření. Při Komisi pro hodnocení výzkumných organizací bude nově ustavena pracovní skupina odborníků na aplikovaný výzkum, která bude doporučovat další možná vylepšení.

Členové Rady dále schválili návrh metodického doporučení Identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur ve výzkumu, vývoji a inovacích, který bude předložen do mezirezortního připomínkového řízení, a to při současném zajištění souladu materiálu se závazným dokumentem EU (State aid compendium), který je připraven a jehož vydání je očekáváno do konce července 2020. Jedná se o důležitou problematiku zejména z pohledu následných kontrol Evropské komise i tuzemských orgánů.

Rada také schválila zveřejnění výzev na členku či člena výzkumné rady Technologické agentury ČR a na tři členy/členky předsednictva Grantové agentury ČR. Výzvy budou zveřejněny na stránkách www.vyzkum.cz.

Vládě bude nyní předložena návazně na ukončené mezirezortní připomínkové řízení, a je třeba zdůraznit i po několikaletém úsilí, Národní politika výzkumu, vývoje a inovací 2021+. „Strategický dokument je připraven tak, aby reflektoval i nové podněty, které pro výzkum a jeho infrastrukturu vyplývají nejen ze zkušenosti poslední pandemie a souvisejících sociálních a ekonomických výzev s celospolečenským dopadem. Jde primárně o vytvoření koncepčních předpokladů pro to, aby se výzkum výrazněji podílel na formování tzv. odolné společnosti,“ zdůraznil místopředseda Pavel Baran.

Rada se v dalších bodech jednání zabývala mj. možnostmi navýšení financování vědy a výzkumu ve prospěch kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, pravidelnou aktuální informací o vývoji ustavování právnické osoby ELI ERIC, nebo závěrečným hodnocením programů OMEGA a BETA v gesci Technologické agentury ČR.

 

Zdroj: Tisková zpráva RVVI