Realizace projektu ENTER-transfer se blíží ke konci

úterý, 2. června 2020

1000x1000-1591627978-enter-transfer-cmyk

Dostupná už je však řada výstupů projektu.

Smyslem projektu ENTER-transfer (Enterprise transfer, tedy transfer podniku) bylo reagovat na demografické změny ve střední Evropě, kde právě odchází první generace zakladatelů a vlastníků rodinných podniků do penze a stojí před otázkou, co bude s rodinnou firmou dále. 

Cílem projektu bylo proto vytvořit prostředí, které usnadní předávání rodinných podniků, neboť tvoří podstatnou část národního hospodářství jednotlivých zemí, a zároveň přitáhnout pozornost podnikatelské sféry, veřejných subjektů a široké veřejnosti k důležitosti tohoto tématu. 

Během realizace projektu bylo vyvinuto a uvedeno do provozu několik nástrojů s cílem pomoci rodinným firmám proces předání podniku co nejvíce usnadnit. Vzniklo technické zázemí, které jednoduše a efektivně podpoří firemní nástupnictví:

  • Toolbox, tedy elektronický webový nástroj, který jednoduchou a snadno dostupnou formou provádí jednotlivé účastníky procesem předání / převzetí rodinného podniku. Systematicky sestavené sady otázek pro jednotlivé cesty předání podniku (v rámci rodiny, v rámci managementu, investorovi) indikují témata, která je nutné před předáním podniku řešit, a ukazují, do jaké míry podnik pro předání nástupci současného vlastníka připraven a do jaké míry jsou jednotliví účastníci procesu předání ve jeho dílčích krocích ve shodě. Více na http://toolbox.entertransfer.com/.
  • Matchmakingová platforma k navazování kontaktů je nástrojem, který v případě, že podnik nenašel vhodného nástupce mezi členy rodiny nebo v rámci současného managementu / zaměstnanců podniku, pomůže k prvnímu navázání kontaktu s potenciálními investory.  

Projekt dále cílil na zapojení veřejnoprávních subjektů do tématu podnikového nástupnictví. S nimi navázané kontakty a výměny vzájemných zkušeností, jak na národní, tak mezinárodní úrovni, byly základem pro tvorbu strategií podnikového nástupnictví pro jednotlivé regiony realizace projektu. V Jihočeském kraji byla s Regionální strategie pro zavedení a rozvoj obchodního nástupnictví představena Jihočeskému kraji - Odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu a dále Regionální kanceláři Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Obě organizace vyjádřily důležitost navržených opatření a budou aktivity na podporu podnikového nástupnictví zahrnovat do své činnosti.

Během tematických setkání byl postup realizace projektu a vznikající podpůrné nástroje konzultovány se zástupci rodinných firem, dalších regionálních organizací na podporu podnikání v regionu a se zástupci akademické sféry. Věříme, že výstupy projektu připravené v této spolupráci budou prospěšné pro udržení činnosti rodinných firem v podnikatelském prostředí v Jihočeském kraji a pomohou vytvořit z rodinných podniků stabilní a ekonomicky silné nositele tradic, hodnot a regionálních specifik.

Více informací v článku zde.