Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje (RSK)

čtvrtek, 22. ledna 2015

Dne 12. prosince 2014 se uskutečnilo 1. jednání Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje (RSK).

Regionální stálá konference je založena na principech partnerství v regionech jednotlivých krajů ČR. RSK tvoří zástupci místních orgánů veřejné správy hospodářských a sociálních partnerů a organizací zastupujících občanskou společnost. Svou činností a díky integraci partnerů přispívá RSK k naplňování cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 prostřednictvím přípravy, realizace a vyhodnocování plnění Regionálních akčních plánů.

RSK Jihočeského kraje na svém prvním jednání představila Regionální akční plán Jihočeského kraje. Jako hlavní priority pro činnosti RSK byly určeny následující oblasti: modernizace silniční sítě, výstavba ČOV a kanalizace, snížení energetické náročnosti budov, pořízení územních plánů, výstavba a modernizace sběrných dvorů, revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, zajištění protipovodňové ochrany, modernizace škol a nemocnic, výstavba bytů pro sociální bydlení a zlepšení materiálně-technického vybavení ZZS Jihočeského kraje.

Další jednání Regionální stálé konference Jihočeského kraje se uskuteční na konci 1. čtvrtletí tohoto roku.

Zdroj: Jihočeský krajský úřad, odbor evropských záležitostí