RIS3 - vazba projektu na strategii - jak na to

středa, 9. listopadu 2016

1000x1000-1478703635-web-development-1772234-640

Ve vybraných programech podpory v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) má žadatel stanovenou povinnost prokázat vazbu svého projektu na RIS3 strategii. Poradíme vám, jak na to.

V programech podpory z první a čtvrté prioritní osy a v programu Marketing má žadatel povinnost prokázat vazbu svého projektu na RIS3 strategii. Splnění této povinnosti je předmětem hodnocení projektu výběrovými kritérii (příloha Výzvy Výběrová kritéria pro hodnocení), kdy v podnikatelském záměru musí být jasně identifikovatelná vazba a soulad s RIS3 strategií.

V případě programů v rámci čtvrté prioritní osy (ICT a sdílené služby) a v programu Marketing je postup jednoduchý. Žadatel v podnikatelském záměru uvede, že jeho projekt je v souladu s konkrétním specifickým cílem strategie RIS3. Tyto cíle jsou citovány přímo v příslušném oddíle daných výzev, a to internetovým odkazem na příslušnou stránku v Národní RIS3 strategii.

Postup je snadný i v případě programů první prioritní osy. Ve výběrových kritériích konkrétní výzvy je vždy uveden podrobný návod, jak vazbu na RIS3 dohledat, a to za využití přílohy výzvy „Podkladový materiál pro implementaci Národní RIS3 strategie v OP PIK 2014-2020“.

V tomto dokumentu žadatel najde oblast, kam výstup projektu oborově a tematicky spadá, čímž určí tzv. aplikační doménu (nebo jiným názvem národní doménu specializace). V tabulkách pro jednotlivé obory lze vyhledat východiska a potřeby daného sektoru, které jsou v rámci projektu řešeny a s nimiž je nutné se v rámci podnikatelského záměru identifikovat. Tímto žadatel vyhoví prvnímu binárnímu kritériu.

Pokud je žadatel velkým podnikem, tak je nutné splnit i další binární kritérium, a to vazbu na znalostní domény/doménu, které jsou uvedeny dále v příslušné kapitole Podkladového materiálu.

Poslední kritérium – kritérium síly vazby na relevantní znalostní domény, je pak kritérium bonifikační jak pro velké, tak pro malé a střední podniky. Vazba může být přímá nebo přenesená, posuzuje se, jak realizace projektu může ovlivnit danou znalostní doménu.

Praktický příklad: Žadatel (velký podnik) vyrábí hybridní motor pro auta. V Podkladovém materiálu tedy vyhledá oddíl Automotive. Tímto dosáhl shody projektu s aplikační doménou a ve svém podnikatelském záměru uvede, že projekt řeší potřeby a cíle v Automotive tak, jak jej definuje RIS3. Žadatel se úspěšně identifikoval s aplikační doménou a dále hledá tzv. znalostní doménu. Tou mohou být v daném případě například pokročilé materiály či pokročilé výrobní technologie. Tyto znalostní domény žadatel nalezne v Podkladovém materiálu vždy v konkrétní tabulce daného oboru. Dále podnikatel ve svém podnikatelském záměru uvede sílu vazby na znalostní domény.

V Podkladovém materiálu je u každé z domén uveden i výčet CZ-NACE. Závazný a relevantní pro projekt žadatele je však výčet CZ-NACE definovaný výzvou.

 

Zdroj: www.api.cz