Technologická agentura ČR chystá dva nové programy

středa, 27. ledna 2016

Dva zcela nové programy na podporu aplikovaného výzkumu chystá Technologická agentura České republiky (TA ČR). První cílí na oblast společenskovědní a humanitní, druhý pak chce více zapojit studenty a mladé výzkumníky do 35 let do výzkumné a vývojové činnosti. TA ČR nyní spravuje sedm specializovaných programů.

TA ČR chystá pro letošní rok (2016) také tři nové veřejné soutěže pro čerpání finanční podpory z programů GAMA, EPSILON a DELTA (viz níže).

 

Nově ÉTA a ZÉTA

Nové programy na podporu aplikovaného výzkumu mají název ÉTA a ZÉTA. „Pokud k nim zaujme kladné stanovisko Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a následně je schválí vláda, od roku 2017 by z programu ZÉTA mohly být uvolněné finanční prostředky na první projekty. Z programu ÉTA pak v roce následujícím,“ uvedla Rut Bízková, předsedkyně TA ČR.

První program, nazvaný ZÉTA, má za cíl zapojit studenty a mladé výzkumné pracovníky (do 35 let) do výzkumné a vývojové činnosti s aplikačním potenciálem. Dílčím cílem je pak podpora vyrovnávání příležitostí mladých pracovníků ve VaVaI - žen a mužů - při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem.

Druhý program, s názvem ÉTA, navazuje na program OMEGA, a podpoří aplikovaný společenskovědní a humanitní výzkum. „Jde u něj o nový přístup ke společenskovědnímu výzkumu, který se musí stát velmi důležitou součástí multidisciplinárních řešení,“ upozornila Rut Bízková.  „Program se zaměřuje na člověka a jeho svět - jeho samotného, společnost, přírodu, veřejnou správu. Chceme, aby se hodnotily nejen výstupy, ale hlavně dopady, tedy to, k čemu to bylo,“ dodala.

Jeho cílem je posílení aktivit výzkumu, vývoje a inovací za účasti společenských a humanitních věd a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených stávajících výrobků, postupů, procesů nebo služeb v oblastech:

a) člověk a společnost v kontextu dynamických společenských a technologických proměn a výzev 21. století;
b) člověk a prostředí pro jeho život v kontextu udržitelného rozvoje krajiny, regionů, měst a obcí a stavební kultury;
c) člověk a ekonomika pro objevení a rozvoj nových konkurenčních výhod a kompetencí v kontextu 21. století;
d) člověk a společenský systém v kontextu interakce mezi občanem a státem, veřejných politik, správy a veřejných služeb orientovaných na občana.

 

Na program BETA pak naváže BETA 2 podporující veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji pro potřeby orgánů státní správy. „Svým posláním a cíli naváže na končící program BETA a zavádí jednodušší postupy v celém procesu zadávání veřejných zakázek výzkumu pro potřeby veřejné správy,“ vysvětluje Martin Bunček, místopředseda TA ČR.

 

Na podporu projektů u programu ZÉTA je navrhovaná částka  847 mil. Kč, u programu ÉTA 3,2 mld. Kč a v programu BETA2 je to 1,6 mld. Kč.

 

Podpora mezinárodních projektů

V trvalém popředí zájmu je u TA ČR podpora aplikovaného výzkumu na mezinárodní úrovni. V minulých letech směřovala finanční podpora především do spolupráce mezi českými subjekty a jejich partnery v čínských lokalitách a Vietnamu. Letos je připravená pro kooperaci s Korejskou republikou. „Základem pro to je loni domluvená a podepsaná spolupráce mezi Technologickou agenturou a dvěma stěžejními korejskými agenturami na podporu aplikovaného výzkumu – KIAT a KETEP,“ uvedla Rut Bízková. Pro podporu mezinárodní spolupráce má TA ČR vytvořený program DELTA. Veřejná soutěž pro uchazeče o spolupráci s Korejskou republikou se uskuteční pravděpodobně ve druhém čtvrtletí letošního roku.

TA ČR se také letošní rok bude intenzivně připravovat na své premiérové předsednictví v asociaci evropských agentur podporujících výzkum a inovace s názvem TAFTIE. Jejím členem je od roku 2010. Předsedat bude v roce 2017. „Je to samozřejmě velmi prestižní záležitost. Obnáší to přípravu hlavních témat jednání TAFTIE v daném roce a přípravu i organizaci hlavních meetingů,“ podotkla Rut  Bízková.

Asociace TAFTIE, která  vznikla v roce 1992, propojuje evropské agentury na podporu aplikovaného výzkumu a inovací.  Pro členské země EU je cenným zdrojem informací a zkušeností. Během předsednictví bude TA ČR koordinovat práci zapojených agentur v asociaci a bude mít možnost aktivně ovlivnit témata i strategii dalšího rozvoje evropského výzkumného a inovačního prostoru.

Vyvrcholením letošního snažení pak bude pro Technologickou agenturu ČR tradiční Den TA ČR s vyhlašování Cen TA ČR 2016 pro autory nejlepších projektů aplikovaného výzkumu v tomto roce. Akce se uskuteční v nové budově Národního muzea 20. října 2016.

 

Harmonogram plánovaných veřejných soutěží v roce 2016

Dne 28. ledna 2016 bude vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, 1. podprogram.
Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou obdobné 1. a 2. veřejné soutěži. Hlavní uchazeč je povinen při podání návrhu projektu prokázat zejména existenci systému komercializace včetně zajištění jeho řízení a financování, existenci rozhodovacího orgánu, tzv. Rady pro komercializaci a existenci pracoviště managementu znalostí (CTT) a další specifické požadavky stanovené programem GAMA a Zadávací dokumentací.

Více informací k vyhlašované 3. veřejné soutěži programu GAMA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení.

V prvním čtvrtletí 2016 bude vyhlášena 2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (dále program EPSILON).
Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou obdobné 1. veřejné soutěži. Více informací k vyhlašované 2. veřejné soutěži programu EPSILON, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci.

Ve druhém čtvrtletí roku 2016 Technologická agentura ČR vyhlásí 3. veřejnou soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA.
Tato veřejná soutěž bude zaměřena na spolupráci se zahraničními partnery, kteří mají sídlo v Korejské republice. V rámci 3. veřejné soutěže může zahraniční partner požádat o podporu tyto partnerské agentury: Korea Institute for Advancement of Technology  (KIAT) a Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP). Partnerská agentura plánuje vyhlásit komplementární veřejnou soutěž. O této skutečnosti bude TA ČR průběžně informovat.

 

Zdroj: Businessinfo.cz