Technologické trendy a výzkumný potenciál ČR

středa, 17. března 2021

Technologické centrum AV ČR vypracovalo odbornou studii, která na padesáti stranách shrnuje výzkumný a inovační potenciál České republiky v nastupujících technologických trendech. Autoři studie analyzovali množství rozsáhlých souborů strukturovaných i nestrukturovaných dat získaných z veřejně dostupných informačních zdrojů i publikačních a patentových databází. Zajímaly je technologické trendy a nově vznikající technologie v klíčových oblastech technologického rozvoje, které mohou zásadním způsobem zvýšit přidanou hodnotu nových výrobků a služeb.

Studie dává do souvislostí identifikované technologické trendy, nově vznikající technologie a výzkumný potenciál ČR. Poukazuje na směry, kde má ČR zkušenosti a  kapacity ve výzkumu a inovacích a kterým bychom se měli věnovat při realizaci strategických rozhodnutí v podpoře výzkumných a inovačních aktivit. Analýza se soustředí na oblasti tzv. key enabling technologies (KETs), jež se staly osou jednoho z pilířů evropského rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 (2014-2020) a postupně přispěly k formování nových trendů v pokročilých výrobních procesech, nazývaných také Průmysl 4.0. Mezi hlavní identifikované světové trendy v těchto klíčových technologických oblastech patří:

  • Fotonika a Mikro- a nanoelektronika
  • Uměla inteligence
  • Pokročilé materiály a nanotechnologie
  • Pokročilé výrobní technologie
  • Life-science technologie (biotechnologie)
  • Zabezpečení a konektivita

Výše popsané trendy a s tím související společenské změny představují příležitost pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity v ČR. Analýza ukázala značný výzkumný a inovační potenciál ČR ve všech sledovaných oblastech KETs, zejména pak v oblasti nanotechnologií a pokročilých materiálů. S ohledem na strukturu české ekonomiky a související silné výzkumné zázemí v oblasti strojírenství existuje značný potenciál rovněž pro výzkum pokročilých výrobních technologií a souvisejících procesů založených na automatizaci a robotizaci výroby. V této souvislosti autoři upozorňují, že je rozhodující zachytit trendy související s digitální transformací a rozvojem technologií umělé inteligence. Studie rovněž potvrzuje, že v ČR máme potenciál realizovat vysoce kvalitní výzkum a plnohodnotně se zapojit do mezinárodní výzkumné spolupráce. V neposlední řadě je zde velký potenciál pro výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou a zařazení se tak do vyšších pater dodavatelských řetězců.

Datum vydání: 28.12.2020

Typ publikace: Studie

Domácí autoři: Zdeněk Kučera, Michal Pazour, Ondřej Pokorný, Tomáš Vondrák

Zdroj: www.strast.cz