Vláda ČR schválila Národní RIS3 strategii pro období 2021-2027

čtvrtek, 11. února 2021

Vláda ČR dne 25. ledna 2021 schválila Národní RIS3 strategii pro období 2021-2027, která pomůže lépe zacílit finanční podporu do výzkumu, vývoje a inovací v perspektivních oblastech ekonomiky ČR.

Strategie se soustředí na podporu perspektivních odvětví a jejich transformaci k vyšší přidané hodnotě pomocí digitalizace a dalších klíčových technologií a znalostí. Zároveň však nezapomíná na posilování resilience a bezpečnosti hospodářství a společnosti. Svým akcentem na společenské výzvy a na udržitelná řešení je strategie v souladu s celosvětovým trendem pojímat současné přelomové změny jako příležitosti ke zvýšení konkurenceschopnosti a k dosažení vyšší kvality života prostřednictvím výzkumu a inovací. Toto nasměrování Národní RIS3 strategie je v současné době nanejvýš aktuální, neboť přichází v době, kdy jsou hospodářství a společnost ČR zasaženy covidovou krizí, která mění charakter fungování celé ekonomiky a která ukazuje potenciál využití výzkumu a moderních technologií pro zmírňování dopadů krize.

Za největší přínos Národní RIS3 strategie lze považovat její důraz na procesy, které provázejí její realizaci. Kromě průběžného monitorování výsledků strategie je zcela zásadní rolí RIS3 systematicky mobilizovat výzkumníky, inovátory, podnikatele, zástupce univerzit i veřejnou sférou k objevování nových příležitostí a ke vzájemné spolupráci. Tento kontinuální proces poskytuje spolu s evidence-based přístupem vodítka pro správné nasměrování RIS3 intervencí do aktivit, které umožní tyto nové příležitosti uchopit a stavět na nich dlouhodobou konkurenceschopnost a odolnost hospodářství země a jejích regionů.

Oproti minulosti se bude jednat o živý dokument. Dynamický vývoj inovačního prostředí, stejně tak i nově přicházející trendy a příležitosti, budou v Národní RIS3 strategii reflektovány pomocí jejích průběžných aktualizací. Národní RIS3 strategie naplňuje základní podmínku pro uskutečňování intervencí kohezní politiky Evropské unie v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Schválená Národní RIS3 strategie bude zaslána Evropské komisi k oficiálnímu prověření naplňování této základní podmínky z její strany.

Dokument Národní RIS3 strategie 2021-2027, který je ke stažení zde, neprošel grafickou ani jazykovou úpravou a mohou doznat změn v rámci posuzování naplňování uvedené základní podmínky ze strany Evropské komise.

 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR