Zapojte své návrhy k připomínkování Národní RIS3 strategie 2021 - 2027

pondělí, 24. května 2021

V lednu 2021 byla schválena Národní RIS3 strategie 2021-2027. Mimo jiné jsou v ní definovány tzv. domény výzkumné a inovační specializace. Aktuálně je možné z regionů vznášet návrhy na upřesnění výzkumných a inovačních téma, které tyto domény obsahují. Zapojte se i vy a připojte svůj návrh, který do připomínkování zpracuje krajský RIS3 manažer pro Jihočeský kraj Miroslav Kotoun.

"Jedním z důležitých motivů, proč bychom se tímto měli zabývat, je předpoklad, že tyto připomínky se promítnou také do budoucích „tematicky zaměřených“ dotačních výzev (OP TAK a OP JAK 2021-2027)," říká Miroslav Kotoun a současně vyzývá podnikatele k připomínkování obsahu či seskupení nebo doplnění definovaných výzkumných témat (jedná se o modré a oranžové tabulky na konci každé kapitoly / domény specializace – viz dokument PDF Karty tématických oblastí). Náměty je nutné podat prostřednictvím vyplnění tabulky - viz dokument WORD Karta strategických témat. 

  • Pokročilé materiály, technologie a systémy na straně 10-11
  • Digitalizace a automatizace výrobních technologií na straně 13-15
  • Elektronika a digitální technologie na straně 20-22
  • Ekologická doprava na straně 28-29
  • Technologicky vyspělá a bezpečná doprava na straně 31-33

Pro zpracování námětů je možné vyjít z těchto návodných dotazů doporučených ze strany MPO: 

  1. Jaké trendy a příležitosti budou oblast domény ovlivňovat v horizontu 0-5-10-15 let? Reagují na tyto trendy témata v doméně? 
  2. Kam by měla doména směřovat do budoucna? Čeho bychom měli prostřednictvím podpory jednotlivých témat v doméně dosáhnout? 
  3. Která témata VaVaI uvedená v doméně považujete za strategická/prioritní pro rozvoj odvětví? 
  4. Vidíte možnosti klastrování témat/nalezení společného jmenovatele pro více témat? 
  5. Jak témata/klastry dále zacílit, aby jejich podpora měla schopnost přispět k transformaci odvětví/zvyšování přidané hodnoty v ČR/zvýšení konkurenceschopnosti daných odvětví? 

Všechny vaše návrhy, komentáře nebo dotazy vznášejte prosím obratem. Vaše návrhy můžete směřovat rovnou na Miroslava Kotouna z Jihočeského vědeckotechnického parku (kotoun@jvtp.cz, 728 228 039), který má sběr námětů za Jihočeský kraj na starost.

Dokumenty:    
Karta strategických témat           
Karty tématických oblastí

 

Zdroj: www.jvtp.cz