CÍLE

Cíle RIS JK vycházejí z diskusí s klíčovými aktéry inovačního ekosystému během tematických workshopů. RIS JK obsahuje čtyři strategické cíle, které se naplňují prostřednictvím 12 specifických cílů.

Cíl 1. Zvýšení kvality a dostupnosti lidských zdrojů

 • Zvýšení zájmu o vzdělávání v technických i přírodovědně orientovaných oborech na všech stupních vzdělávání
 • Zvýšení relevance vzdělávání k potřebám regionálního trhu práce
 • Přilákání nových a udržení stávajících špičkových vědeckých pracovníků
 • Rozvíjení podnikavosti v systému sekundárního, terciárního i celoživotního vzdělávání
 • Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury

Cíl 2. Rozvoj spolupráce výzkumných organizací s dalšími aktéry

 • Posílení spolupráce firem, VaV institucí a municipalit
 • Posílení nadnárodní spolupráce a zvýšení mobility výzkumných pracovníků

Cíl 3 – Rozvoj podnikání

 • Zvýšení kvality služeb pro začínající firmy
 • Rozvoj inovačního potenciálu ve firmách včetně ochrany duševního vlastnictví
 • Zvýšení internacionalizace firem

Cíl 4 – Provádění digitální transformace

 • Rozvoj a integrace digitalizace, chytrých řešení a Průmyslu 4.0 v podnikatelské sféře
 • Rozvoj a integrace digitalizace, chytrých řešení a Průmyslu 4.0 ve veřejné správě