Komise pro inovace

Hlavním řídícím orgánem regionální inovační strategie je Komise pro inovace Jihočeského kraje. Komise byla zřízena Radou Jihočeského kraje na základě usnesení č. 292/2014/RK-36 ze dne 27. 3. 2014.  Komise je poradním orgánem Rady Jihočeského kraje v oblasti podpory inovačního podnikání, vědy a výzkumu (dále jen „VaV“) na území Jihočeského kraje a v souladu s principem partnerství sdružuje významné subjekty v oblasti VaV. Členové Komise jsou jmenováni z řad zástupců Jihočeského kraje, významných veřejných subjektů, významných podnikatelských subjektů inovačního podnikání, vysokých škol a VaV institucí a zástupci podpůrných organizací spravujících inovační infrastrukturu v Jihočeském kraji.

Komise v rámci své činnosti:

  • koordinuje přípravu, realizaci a naplňování regionální inovační strategie (tzv. RIS3 strategie Jihočeského kraje - strategie inteligentní specializace);
  • navrhuje a koordinuje přípravu, realizaci a vyhodnocování jednotlivých systémových opatření přímé i nepřímé podpory inovačního podnikání a vědy, výzkumu a vývoje na území Jihočeského kraje;
  • monitoruje a hodnotí dosažení očekávaných výstupů a výsledků definovaných v Akčním plánu RIS3 strategie;
  • projednává způsob realizace aktivit Akčního plánu RIS3 a jejich soulad se schválenými cíli dokumentu RIS3 strategie;
  • navrhuje případné změny v realizaci aktivit Akčního plánu RIS3 vzhledem k vývoji podnikatelského prostředí v Jihočeském kraji a vývoji možností financování těchto aktivit;
  • navrhuje aktualizace Akčního plánu RIS3 strategie (nové aktivity a projekty, změny ve stávajících) na základě identifikovaných potřeb v oblasti podpory inovačního podnikání v Jihočeském kraji;
  • vyjadřuje se k navržené aktualizaci dokumentu RIS3 strategie;
  • napomáhá dosažení shody v kraji mezi klíčovými aktéry v aktivitách souvisejících s podporou inovačního podnikání.

Podklady a náměty pro činnost komise jsou generovány rovněž prostřednictvím realizace projektu Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji, jehož nositelem je Jihočeský kraj a partnerem Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.