Spolupráce s vědeckovýzkumnými institucemi

Spolupráce s vědecko-výzkumnými institucemi přináší řadu výhod. Především pro malé a střední podniky, kteří se často potýkají s nedostatkem personálních kapacit pro vlastní výzkum a vývoj představuje tato forma spolupráce řešení a často i finanční a časové úspory. Úkolem vědecko-výzkumných institucí bývá zpravidla podpora komerční a akademické sféry, zprostředkování kontaktů a vyhledání vhodné technologie.

Jihočeský vědeckotechnický park 

Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP) je lokalizován přímo v akademickém kampusu Jihočeské univerzity (JU) v Českých Budějovicích a je orientován na aktivity podporující vznik a růst firem, průmyslový výzkum a vývoj, komercionalizaci jeho výsledků. Klienty jsou především technologicky orientované subjekty s vazbou na JU a Biologické centrum AV ČR. JVTP se skládá jednak z podnikatelského inkubátoru (PI), který plní funkci inkubační a z podnikatelského inovačního centra (PIC), které plní roli inovační.

JVTP poskytuje poradentství zároveň firmám, které nejsou v JVTP zasídleny, a to především v oblasti spolupráce s vědeckovýzkumnými institucemi. Firmy se mohou na JVTP obrátit i s konkrétním záměrem s cílem vyhledat a navázat spolupráci s vědeckovýzkumnou institucí.

Jihočeské podnikatelské vouchery

Firma bude moci požádat o tzv. podnikatelský voucher, díky jehož finanční dotaci se s minimálním rizikem přesvědčí, že spolupráce s vědecko-výzkumnou organizací může zásadním způsobem posílit její konkurenceschopnost. Více na www.inovoucher.cz.

Kancelář transferu technologií JU (JCTT)

JCTT zajišťuje komplexní portfolio služeb, od mapování výzkumného potenciálu a jeho podchycení, až po praktické uplatnění významných vynálezů učiněných na pracovištích JU a BC nebo kteréhokoliv dalšího, regionálně či oborově příbuzného subjektu, až po akvizici a provádění dlouhodobých smluvních kontraktů a společných projektů s partnery aplikační sféry. Více na https://www.jctt.cz/cz/.