1000x1000-1399368940-logobu1

Botanický ústav AV České republiky, v. v. i.

Název a adresa instituce

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Dukelská 135, 379 01 Třeboň

https://www.ibot.cas.cz/cs/trebon/

Základní informace

Třeboňské pracoviště bylo založeno v roce 1971 v místě ideálním pro studium mokřadů. V dnešní době se věnujeme výzkumu nejrůznějších ohrožených ekosystémů, sledujeme vliv měnících se faktorů prostředí na růst, stavbu těla a funkci podzemních orgánů rostlin nejen u nás, ale po celém světě. Rozvíjíme jednu z nejstarších evropských sbírek mikroorganismů a pečujeme o unikátní sbírku vodních a mokřadních rostlin. Součástí pracoviště jsou analytická laboratoř, anatomická a dendrochronologická laboratoř a knihovna.

Stručné představení zaměření a činností v oblasti výzkumu

  • analýzy povrchových a podzemních vod, analýzy vzorků zemin a rostlinného materiálu
  • dendrochronologické analýzy se zaměřením na lesní ekosystémy
  • nabízíme kmeny sinic a řas, kultivační média a další služby
  • nabízíme vodní a mokřadní rostliny pro základní i aplikovaný výzkum
  • spolupráci v oblasti ochrany přírody a zajišťování záchranných kultur ohrožených rostlin