1000x1000-1399369521-czechglobe1

CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. - pracoviště České Budějovice

Název a adresa instituce

CzechGlobe | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. – pracoviště České Budějovice

Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice

https://www.czechglobe.cz/

Základní informace

Pracoviště CzechGlobe v Českých Budějovicích se zaměřuje na otázky související s humánní dimenzí dopadů globální změny. Předmětem zájmu Oddělení analýz ekosystémových funkcí krajiny je především studium

  •  podzemních ekosystémových procesů v lesních ekosystémech na úrovni jedinců, společenstev a ekosystémů,
  • reakcí lesních ekosystémů na environmentální změnu na úrovni ekosystémů a krajiny a
  • vlivu globální změny na roli biodiverzity pro plnění vybraných ekosystémových funkcí, jako základ pro hodnocení ekosystémových služeb.

Stručné představení zaměření a činností v oblasti výzkumu

Oddělení se věnuje modelování a analýze vybraných ekosystémových funkcí krajiny, z čehož pro soukromý sektor jsou v detailnějším měřítku využitelné všechny návrhy mitigačních a adaptačních opatření, založené na výstupech environmentálního modelování. Tato doporučení pro praxi jsou navrhována „na míru“ jednotlivým subjektům, při zohlednění lokálních specifik – přírodních podmínek, socioekonomických indikátorů a předpokládaných dopadů environmentální změny v daném regionu.

Návrhy opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na lokální úrovni – typicky pro jednotlivé obce a ORP. Analýza míry degradace půdy a krajiny vlivem sílícího antropogenního tlaku a změny klimatu, která se projevuje ztrátou produkční schopnosti a dalších ekosystémových funkcí. Vývoj metodických postupů pro kvalifikované hodnocení ekosystémových funkcí krajiny a hodnocení ekologického stavu/potenciálu dílčích složek životního prostředí, pomocí nástrojů multikriteriální analýzy.