enki

ENKI, o.p.s.

Název a adresa instituce

ENKI, o.p.s.

Dukelská 145, 379 01 Třeboň

www.enki.cz

Základní informace

Společnost ENKI, o.p.s. se svými aktivitami zaměřuje na setrvalé hospodaření v krajině cílené na obnovu ekosystémů vodních nádrží, rybniční hospodaření a využití přírodních i umělých mokřadů. Dále se mj. zabývá solární a krajinnou energetikou a obnovou těžbou narušené krajiny.

Zaměřuje se rovněž na osvětu, vzdělávání a inovační programy.

Společnost ENKI, o.p.s. je provozovatelem Vědecko-technického parku (dříve Třeboňské inovační centrum).

Stručné představení zaměření a činností v oblasti výzkumu

 • Návrhy a hodnocení adaptačních opatření na změnu klimatu vycházející ze znalostí a monitoringu toků sluneční energie a funkce vegetace. Doporučení způsobů měření a cenově dostupné instrumentace.
 • Udržitelné hospodaření na rybnících, monitoring a návrh managementu, návrh rybí obsádky. management přírodních koupacích biotopů s ohledem na kvalitu vody.
 • Hydrobiologické a ekologické hodnocení vodních nádrží včetně determinace fytoplanktonu a zooplanktonu.
 • Biologický a ekologický dozor, biologické transfery, studie proveditelnosti, ideové studie atd.
 • Obnova těžbou narušené krajiny a jejího vodního režimu – návrh revitalizace a monitoring.
 • Využití Geografických informačních systémů (GIS) a Dálkového průzkumu země (DPZ) v zemědělství, lesnictví, pro státní správu.
 • Služby zkušební akreditované laboratoře:
  • odběry a analýzy povrchových, pitných a koupacích vod 
  • odběry sedimentu, zemědělské půdy, stavebního a demoličního odpadu atd.
 • Prohlídka stavby z hlediska vymezení částí stavby, které se stanou po odnětí ze stavby nebezpečným odpadem nebo mohou být zdrojem vzniku nebezpečných odpadů nebo za účelem identifikace. materiálů, které lze opětovně využít.
 • Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
 • Vzdělávání a osvěta prostřednictvím akreditovaných kurzů (č. akreditace: AK/I-9/2021) a přednášek.
 • Organizace konferencí a seminářů, pronájem konferenčních prostor.
 • Vzdělávání a inovační programy a transfer technologií do praxe, zejména při zavádění progresivních high ‐ tech technologií a ekotechnologií.