logo

Husitské muzeum Tábor

Název a adresa instituce

Husitské muzeum Tábor

náměstí Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor

https://www.husitskemuzeum.cz/

Základní informace

Muzeum se v rámci své výzkumné činnosti zabývá zejména dějinami husitství a Tábora v pozdním středověku, raném novověku a moderní době. Věnuje se rovněž studiu husitských tradic a české historické paměti, spojené s husitstvím a českou reformací. Muzem v rámci své územní působnosti vykonává záchranný archeologický výzkum nebo činnosti archeologického dozoru. Pracoviště Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí provádí odbornou činnost v oborech přírodovědných (botanice a zoologii) i společenskovědních (historii, kunsthistorii a etnologii). Výzkum se zaměřuje např. na husovská a husitská památná místa a pamětihodnosti ČR, flóru a vegetaci Táborska, drobnou faunu Táborska, lidovou architekturu Táborska, dějiny Soběslavska a Veselska nebo výtvarníky Táborska s důrazem na Soběslavsko a Veselsko.

Mezi činnosti Husitského muzea patří také organizace konferencí a odborných setkání, seminářů nebo zapojování se do výzkumných a vzdělávacích projektů jiných institucí. Výsledky výzkumu jsou soustavně zprostředkovávány veřejnosti v podobě vzdělávacích programů – zejména pro všechny stupně škol – přednášek, exkurzí a také prostřednictvím rozsáhlé publikační činnosti, včetně on-line pořadů.

Stručné představení zaměření a činností v oblasti výzkumu

Hlavním posláním Husitského muzea jako vědecké instituce je provádět základní i aplikovaný výzkum a jeho výsledky zpřístupňovat odpovídajícím způsobem odborné i širší laické veřejnosti. Základními prostředky šíření výsledků výzkumu jsou výstavy, publikační činnost, přednášky, semináře, lektorské programy, exkurze. Husitské muzeum vydává odborný recenzovaný časopis a mnoho odborných neperiodických publikací. Mimo to Husitské muzeum pořádá pravidelně vědecké konference s mezinárodní účastí. Husitské muzeum aktivně spolupracuje se vzdělávacími institucemi všech stupňů od základních škol po vysoké školy. Zapojuje se rovněž do programů celoživotního vzdělávání a vzdělávání seniorů.

Husitské muzeum až na výjimky neprovádí výzkumné aktivity pro soukromý sektor. Je paměťovou institucí s povinností veřejné služby, nesoustřeďuje se proto na vědecký výzkum pro soukromý sektor. Jedinou podstatnou výjimku představuje archeologický dohled stavebních akcí ve smyslu památkového zákona ve své územní působnosti. Účelem archeologického dohledu je především ochrana, případně záchrana movitého kulturního dědictví, k jehož ohrožení by mohlo dojít v průběhu stavebních prací. Archeologové Husitského muzea aktivně spolupracují s investory stavebních akcí, aby zbytečně nedocházelo ke zvyšování jejich nákladů a k prodlužování stavebních prací. Principem je oboustranně přínosná spolupráce.