Infrastruktura a služby pro VaV

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Akciová společnost Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP) byla založena Jihočeským krajem v roce 2008 za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transfer technologií do hospodářské praxe regionu.

Posláním a smyslem JVTP je primárně podpora podnikání v regionu. JVTP firmám v nové budově (celkem je k dispozici 3097 m2) poskytuje zázemí v podobě vybavených laboratoří, kanceláří, konferenčních prostor či technologických hal a zároveň zasídleným firmám zajišťuje vše potřebné k jejich činnosti. K službám vědeckotechnického parku patří zpracování podnikatelských plánů a studií, asistence při zpracování výzkumných a vývojových projektů či finančních plánů. Další službou je dotační poradenství včetně rámcových programů, asistence při zahájení spolupráce ve výzkumné či aplikační sféře či monitoring nových vědeckých poznatků a technologických trendů. Součástí servisu je i pomoc při zajištění ochrany duševního vlastnictví.

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. je řádným členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. (SVTP), která JVTP udělila akreditační osvědčení.

Prostředí JVTP je určeno pro:

 • vědecké týmy s aplikačně vývojovým technickým řešením,
 • podnikatele s vazbou na výzkumné organizace,
 • fungující technologické inovativní firmy,
 • další firmy poskytující podpůrné a servisní služby především pro zasídlené firmy.

JVTP poskytuje prostor pro vaše nápady, v rámci kterého akciová společnost za zvýhodněné ceny nabízí pronájem vybavených laboratoří a kanceláří, přednáškových sálů i pracovišť. Zároveň je možné získat podporu ve formě poradenství v oblastech financování, zakládání firem, transferu technologií, marketingu a podobně.

Poskytování služeb:

 • provoz II. etapy Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP)
 • podpora podnikání pro start-up firmy a MSP (poskytování zázemí - vybavených laboratoří, kanceláří, konferenčních prostor či technologických hal atd.)
 • doprovodné služby (zpracování podnikatelských plánů a studií, asistence při zpracování výzkumných a vývojových projektů či finančních plánů, dotační poradenství, asistence při zahájení spolupráce ve výzkumné či aplikační sféře či monitoring nových vědeckých poznatků a technologických trendů, pomoc při zajištění ochrany duševního vlastnictví)
 • vytváření nástrojů podpory inovací v MSP ve spolupráci s Jihočeským krajem nebo prostřednictvím realizovaných projektů
 • propojování inovačních stakeholderů
 • prostředí JVTP je určeno pro:
  • začínající technologicky orientované a inovativní firmy, převážně drobné, resp. malé a střední podniky v rámci regionu i mimo něj s novým technologickým záměrem/projektem.
  • fyzické osoby se záměry typu spin-off, případně start-up splňující podmínku chystaného založení firmy pro realizace záměru v prostorech JVTP.
  • soukromé výzkumné ústavy/firmy s převažující ekonomickou činností v oblasti výzkumu a vývoje.
  • institucionalizované formy spolupráce firem - technologické platformy, klastry, sdružení firem s právní subjektivitou apod. s novým technologickým záměrem/projektem

Vybrané projekty:

 • Smart akcelerátor v Jihočeském kraji a  Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji (podpora propojování prvků regionálního inovačního systému s cílem vytvořit efektivní inovační systém, který bude poskytovat komplexní řešení podpory inovačního prostředí v kraji)
 • Enter-transfer
 • Soutěž o nejlepší inovační nápad Jihoczech
 • Digital Innovation Hub (Jihočeský Digi Hub)
 • Jihočeské podnikatelské vouchery (podpora spolupráce MSP Jihočeského kraje a výzkumných organizací)

Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost byla založená v roce 2005 Jihočeskou hospodářskou komorou. Činnost společnosti spočívá v poskytování poradenství a informačních služeb (vyhledávání partnerů do podnikatelských projektů, předávání novinek v oblasti výzkumu a inovací, pořádání kurzů a školení, informace o dotačních titulech, společenské odpovědnosti, sociálních inovacích, financování energií aj.). Aktivně působí v oblasti projektové činnosti zaměřené na oblast CSR. V jižních Čechách JAIP organizuje cenu hejtmana za CSR.

JAIP provozuje I. etapu Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP) – 600 m2, kde má také sídlo (Na Zlaté stoce 1619) – kanceláře, laboratoře, prostor pro biotechnologické procesy se specifickým zařízením, technické zázemí (sklady, výměník, výtah, sociální zařízení), specializované sklady a další doplňkové prostory. Významnou aktivitou JAIP je správa středoevropského informačního portálu o českých biotechnologiích Gate2biotech.

Poskytování služeb:

 • podpora a rozvoj inovací v Jihočeském kraji - uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi a podpora rozvoje a růstu firem zaměřených na inovace a moderní technologie, zejména v oblasti biotechnologií
 • provoz I. etapy Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP) – podnikatelský inkubátor
 • poradenství a informační služby (vyhledávání partnerů do podnikatelských projektů, předávání novinek v oblasti výzkumu a inovací, pořádání kurzů a školení, informace o dotačních titulech)
 • kromě samotných pronajímatelných prostor a přístrojového vybavení nabízí  JAIP – Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s. v I. etapě JVTP i doplňkové služby v podobě poradenství, zprostředkování kontaktů s výzkumnými a veřejnými institucemi, potenciálními investory a pomoc při zpracování projektů.
 • nabízena je možnosti i tzv. virtuálního zasídlení
 • rada konzultantů JAIP – Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s. je Krajskou inovační platformou

Jihočeská hospodářská komora

 • podpora zaměstnávání
 • propagace podnikání a síťování
 • vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců
 • další služby pro podnikatele

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (regionální zastoupení)

 • podpora pro malé, střední a začínající inovativní podnikatele, podnikatelskou infrastrukturu a inovace (investiční pobídky, průmyslové zóny, využití brownfields, podpora dodavatelů, zprostředkování kontaktů se zahraničními investory,  aftercare atd.)
 • podpůrná schémata (CzechStarter, CzechAccelerator, CzechMatch, CzechDemo, Startup Europe ad.)

Agentura pro podnikání a inovace (regionální zastoupení)

 • konzultace k možnostem získání podpory z OP PIK, poradenství příjemcům podpory a pořádání odborných seminářů k OP PIK

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

 • jedno z největších evropských pracovišť ekologicky zaměřeného výzkumu (hlavní zaměření -  výzkum v biologických a biologicko-ekologických oborech, zejména v entomologii, hydrobiologii, molekulární biologii rostlin, parazitologii a půdní biologii)
 • kancelář transferu technologií: využití výsledků výzkumu v praxi včetně vývoje technologií - transfer znalostí a technologií, konzultační práce, smluvní a kolaborativní aplikovaný výzkum, podpora zakládání spin-off a start-up firem, vzdělávání výzkumných pracovníků v oblasti transferu znalostí a technologií, správa portfolia duševního vlastnictví BC, spolupráce s aplikační sférou a veřejnou správou
 • vzdělávání studentů všech stupňů studia, výchova vědeckých pracovníků, komunikace s širokou veřejností v ČR i zahraničí

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

 • nabídka nástrojů pro zajištění financování záměrů v různých oblastech rozvoje podnikání (zjednodušené úvěry – např. program Jihočech, Energ, Úspory energie, S-podnik, Expanze, Covid ad.)
 • nabídka záruk (např. Inostart  GEN-záruka, M-záruka, Expance-záruka ad.)
 • záruky a úvěry pro rodinné firmy
 • program COSME (záruky za investiční úvěry a úvěry na pořízení zásob do 4 mil. Kč)

CzechTrade

 • služby na podporu exportu

ENKI, o.p.s.

 • aplikovaný výzkum v oblasti solární a krajinné energetiky, rybničního hospodaření, hospodaření s vodou v krajině, využití přírodních i umělých mokřadů
 • provoz vědeckotechnického parku "Třeboňské inovační centrum" (centrum aplikovaného výzkumu a podnikatelský inkubátor)

Jihočeský Digi Hub

Regionální platforma spolupracujících subjektů se zaměřením na služby v oblasti postupného zavádění prvků digitalizace do všech oblastí společenského života.

Cíle a činnosti platformy:

 • vytváření sítě poskytovatelů služeb - vytvoření  funkčního kolaborativního uskupení různých regionálních subjektů, které jsou schopny poskytovat relativně komplexní služby v oblasti digitální transformace procesů, produktů a služeb.
 • poradenské služby v oblasti digitalizace včetně možností financování
 • nástroje podpory digitální transformace zejm. malých a středních podniků v regionu
 • komunita a vzdělávání v oblasti digitalizace (workshopy, kulaté stoly, semináře)
 • osvěta a marketing

Jihočeský kraj/Krajský úřad Jihočeského kraje

 • dotační programy na podporu technického vzdělávání
 • dotační program na podporu motivace žáků ZŠ k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání s výučním listem v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných učebních oborech vzdělání
 • dotační program na podporu nových oborů na vysokých školách v Jihočeském kraji
 • dotační programy na podporu rozvoje konceptu smart cities (podpora chytrých měst a obcí)
 • podpora podnikatelských misí, podpora zvýhodněných regionálních úvěrů
 • zvýhodněné regionální úvěry (ve spolupráci s ČMZRB)
 • dotační programy realizované prostřednictvím JVTP, a.s. – např. Jihočeské podnikatelské vouchery
 • přímá finanční podpora dalších podpůrných schémat (např. JHK, RAK, JSRLZ atd.)
 • realizace a spolufinancování aktivit projektů Smart akcelerátor v Jihočeském kraji a Smart akcelerátor 2 v Jihočeském kraji
 • intervence v oblasti středoškolského vzdělávání (reakce na potřeby trhu práce), financování investičních a neinvestičních opatření v oblasti středoškolského vzdělávání – Jihočeský kraj zajišťuje propojení a spolupráci se středními odbornými školami (na úrovni středoškolského vzdělávání jsou vytvářeny nové vzdělávací programy s modifikací pro nové trendy řešené v rámci RIS3 strategie.
 • kofinancování vybraných projektů a aktivit v oblasti VaVaI
 • podpora rozvoje robotizace a automatizace procesů ve veřejné správě, podpora elektromobility, podpora rozvoje chytrých řešení, digitalizace

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů

Jihočeský pakt zaměstnanosti

 • JSRLZ je nositelem Jihočeského paktu zaměstnanosti, který má za cíl koordinovaně řešit problémy regionálního trhu práce včetně zajištění činností observatoří trhu práce
 • Jihočeský pakt zaměstnanosti byl ustanoven memorandem o spolupráci uzavřeným Jihočeským krajem, Úřadem práce ČR, Jihočeskou hospodářskou komorou, Českomoravskou konfederací odborových svazů, Jihočeskou univerzitou a Vysokou školou technickou a ekonomickou České Budějovice
 • strategickým cílem Jihočeského paktu zaměstnanosti je koordinované řešení problémů na regionálním trhu práce včetně zajištění činností observatoří trhu práce prostřednictvím:
  • monitoringu potřeb trhu práce
  • podpory vzniku nových pracovních míst, zejména těch pro vysoce kvalifikovanou pracovní sílu.
  • udržením stávajících pracovních míst a pravidelným zvyšováním kvalifikace obyvatel.
  • udržením a vylepšením své pozice mezi pěti regiony s nejnižší mírou nezaměstnanosti v ČR v dlouhodobém horizontu.
 • projekty podporují vzdělávání (např. FlexiSTART – zaměření na flexibilní formy zaměstnávání, KOMPAS – zpracování a aktualizace predikcí trhu práce)
 • Jihočeský pakt zaměstnanosti je Krajskou inovační platformou

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Transfer znalostí a technologií (koordinováno Kanceláří transferu technologií Jihočeské univerzity)

 • profesionální podpora  pro spolupráci akademické a komerční sféry
 • podpora a rozvoj inovací v Jihočeském kraji - uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi a podpora rozvoje a růstu firem zaměřených na inovace a moderní technologie
 • zkvalitnění spolupráce fakult a samostatných pracovišť JU s podnikatelským prostředím v tuzemsku i v zahraničí
 • podpora transferu výsledků výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti do praxe
 • podpora při zakládání spin-off a start-up firem
 • služby pro firmy: inovativní technologie k licencování, zakázkový výzkum a vývoj, vyhledání výzkumných partnerů pro společný výzkum, zprostředkování odborných konzultací s výzkumníky, využití výzkumných, vývojových, laboratorních a přístrojových kapacit na univerzitě, poradenství v oblasti transferu technologií, proof of concept aktivity.
 • služby pro výzkumné pracovníky: komplexní správa duševního vlastnictví univerzity (pomoc při jeho identifikaci a ochraně), administrativní a právní podpora původců vynálezů, spolupráce při přenosu znalostí a technologií do praxe, zprostředkování spolupráce s komerční sférou, vedení licenčních jednání s potenciálními zákazníky, podpora při zakládání spin off firem, konzultace při tvorbě plánů komercializace, marketingové a propagační služby při uplatňování výsledků výzkumu a vývoje na trhu atd.
 • organizace soutěže „ JU INnovation“ – soutěž o nejlepší inovativní produkt napříč všemi obory
 • organizace studentské soutěže InvestDAy
 • organizace soutěže pro výzkumníky JU INnovation
 • zajišťování agendy  poradního orgánu Rady pro komercializaci
 • spolupráce s ostatními hráči v regionJVTP, CzechInvest, JHK, AK aj.
 • garant předmětu ochrana duševního vlastnictví pro magisterské a doktorské obory všech fakult na Jihočeské univerzitě
 • projektový managment pro oblast transferu znalostí a technologií a zajištění jeho celého systému
 • konzultační a poradenské centrum (vyhledávání partnerů do podnikatelských projektů, předávání novinek v oblasti výzkumu a inovací, pořádání kurzů a školení, informace o dotačních titulech)

Regionální agrární komora Jihočeského kraje 

 • komplexní nabídka poradenství a informační servis zemědělským podnikatelům
 • systematická podpora regionálních výrobců potravin - Chutná hezky. Jihočesky.
 • podpora agroturistiky
 • provoz agrowebu  (www.agroreport.cz)

Regionální kontaktní organizace jižní Čechy - ERA

 • regionální kontaktní organizace – kontakt pro Evropský výzkumný prostor (RKO-ERA) je součástí sítě regionálních a oborových kontaktních organizací NINET, které jsou financovány MŠMT prostřednictvím programu INTER - EXCELENCE.
 • cílem partnerských Regionálních kontaktních organizací – ERA je aktivně podporovat zapojení regionálních vědecko-výzkumných pracovišť do projektů mezinárodní vědecko–výzkumné spolupráce, a to zejména prostřednictvím poskytování informací o možnostech financování výzkumných a vývojových projektů a souvisejících tématech

RERA a.s.

Realizace mezinárodních a přeshraničních projektů na podporu rozvoje podnikatelského a inovačního potenciálu v regionu – např.:

 • podpora crowdfundingových kampaní (crowdfunding Hub, projekt  CROWD-FUND-PORT)
 • Erasmus pro mladé podnikatele
 • LINDANET (platforma / síť evropských regionů postižených kontaminací lindanem a dalšími POP látkami)
 • MOMAr (mezinárodní platforma v oblasti využívání kulturních a přírodních zdrojů)
 • SOCIAL SEEDS (využití potenciálu sociálních podniků pomocí standardizovaného nástroje pro vývoj a evaluaci)
 • INNOVAge (hodnocení možnosti založení klastru sociálních služeb v Jihočeském kraji)
 • SENSES (podpora vzniku nadnárodní sítě sociálních podniků a institucí v této oblasti)

Smart region jižní Čechy

 • regionální platforma pro rozvoj konceptu Smart City v Jihočeském kraji (konsorcium klíčových partnerů, kteří mají zájem na tvorbě koncepčního a technologického prostředí podporujícího vznik a realizaci pilotních projektů v oblasti rozvoje chytrých obcí a měst)
 • cílem činnosti je sběr informací, výměna zkušeností a iniciace přípravy a zavádění pilotních projektů, které jsou klíčovým předpokladem pro budoucí efektivní řešení otázek v oblastech energetiky, dopravy, budov či informačních a komunikačních technologií)
 • aktivity platformy jsou formalizovány do podoby poradního orgánu Rady Jihočeského kraje (Komise Smart region jižní Čechy), Komise zřizuje pro svou činnost tematické pracovní a expertní skupiny (čistá mobilita, energetické úspory, data, doprava)
 • Komise Smart region jižní Čechy je Krajskou inovační platformou.

Sociální inkubátor

 • platforma pro podporu inovací v sociálním podnikání (zvýšení využití potenciálu sociálně znevýhodněných skupin pro realizaci sociálních inovací, zahájení podnikání či začlenění do trhu práce)
 • iniciace a rozvoj sítě spolupracujících partnerů (stakeholderů) propojující podnikatelskou sféru se subjekty zastřešujícími osoby znevýhodněné na trhu práce (vznik nových sociálních vztahů a spolupráce)

Úřad práce ČR (regionální zastoupení)

 • příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti
 • překlenovací příspěvek atd.

Vysoká škola ekonomická - fakulta managementu v Jindřichově Hradci

 • nabídka prostor k pronájmu, prostory a plochy pro prezentaci produktů a služeb
 • pořádání konference pro mladé výzkumné pracovníky

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • vysoká škola zřizuje ústavy (technicko-technologický, podnikové strategie, znalectví a oceňování) pro posilování spolupráce VŠTE s podnikovou sférou:
  • příprava a realizace výzkumných a inovačních projektů a spolupráce při zajišťování odborných praxí studentů
  • soustředění zdrojů na výzkum, zajištění výstupů v rámci aplikovaného výzkumu (např. patenty či užitné a průmyslové vzory)
 • při škole funguje Projektové a inovační transferové centrum, s.r.o. (společné pro technické a ekonomické obory) zajišťující transfer znalostí a s tím související tvůrčí činnost směrem k aplikační sféře
 • vzdělávání v technických profesně zaměřených studijních programech (Strojírenství, Doprava a logistika, Stavitelství), ekonomický program Ekonomika podniku s vazbou na technické obory, dále je k dispozici akreditovaný program Řízení lidských zdrojů a v přípravě program Business analytik, který je intenzivně poptáván podnikovou praxí.
 • centrální laboratoře pro posílení praktické výuky a rozvoj inovačního potenciálu (1. etapa realizována, 2. etapa v přípravě) -  je možné zkoumat tvrdost materiálů, provádět měření a složení těchto materiálů, nebo vytvářet zcela nové výrobky za pomocí CNC strojů.
 • podpora spolupráce s podnikovou sférou (společně řešené výzkumné projekty a granty, cílený podnikový výzkum, zakázky z podnikové praxe)