Vzdělávání

Vzdělávání klíčových pracovníků firmy je důležitou součástí zvyšování konkurenceschopnosti.

Vzdělávání Jihočeské hospodářské komory

Širokou nabídku seminářů, školení a vzdělávacích kurzů nabízí po celém území Jihočeského kraje Jihočeská hospodářská komora. Tyto vzdělávací aktivity zohledňují náročné potřeby na trhu práce, přizpůsobují se potřebám moderního řízení lidských zdrojů a reagují na aktuální poptávku v oblasti vzdělávání firem, včetně začínajících podnikatelů.

Přehled všech seminářů a vzdělávacích programů Jihočeské hospodářské komory lze nalézt na internetových stránkách www.jhk.cz.

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Z monitoringu ÚP ČR přitom vyplývá, že zaměstnavatelé často nejsou spokojeni s kvalifikací nových zaměstnanců a nezřídka je přeškolují. S oživením ekonomiky a vyšší poptávkou po pracovní síle lze tedy při strnulém systému počátečního vzdělávání očekávat prohloubení tohoto problému, který pomáhá řešit právě předkládaný projekt.

Více informací lze získat na internetových stránkách https://www.uradprace.cz/podpora-odborneho-vzdelavani-zamestnancu-ii.